Bubee Homepage

27 เมษายน 2018 บ้านสร้างบนหิน

เขาเหมือนคนหนึ่งที่สร้างตึก โดยขุดลึกลงไปตั้งรากฐานบนหิน

ถอดความจาก ลูกา 6:48

Luke6-46-48

26 เมษายน 2018 ใจ สัมพันธ์ ปาก

ใจท่วมท้นด้วยอะไร ปากจะพูดออกมาตามนั้น

ถอดความจาก ลูกา 6:45

luke6-45

25 เมษายน 2018 ผลบอกต้น

เรารู้จักต้นไม้แต่ละต้น ก็ด้วยดูที่ผลของมัน

ถอดความจาก ลูกา 6:44

luke6-43-44revise

24 เมษายน 2018 คนเขี่ยผง

จงเอาไม้ทั้งท่อนออกจากตาของตนก่อน

เจ้าจะเห็นชัด จึงจะเขี่ยผงออกจากตาของพี่น้องได้

ถอดความจาก ลูกา 6:42

Luke6-41-42

26 เมษายน 2018 ใจกับปาก

ใจท่วมท้นด้วยอะไร ปากจะพูดออกมาตามนั้น

ถอดความจาก ลูกา 6:45

luke6-45

23 เมษายน 2018 เหมือนครู

ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างเพียบพร้อม

ก็จะเป็นเหมือนครูของตน

ถอดความจาก ลูกา 6:40

luke6-40

เรื่องล่าสุดในหมวด
พระคำประจำวัน

+

เรื่องล่าสุดในหมวด
เรื่องราวชีวิตจริง

+

ดูเรื่องอื่นๆ
 

+

ขอบพระคุณ
ขอบพระคุณ

ขอกราบขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้า สำหรับองค์ราชาที่ทรงอยู่ท่ามกลางประชาชนของพระองค์ ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ยิ่งรู้ว่าทรงทำมากเท่าไร ยิ่งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ    อ่านต่อ