Bubee Homepage

28 มิถุนายน 2017 จะกล้าเหมือนเคย

ที่พวกท่านอธิษฐานและการช่วยเหลือของพระวิญญาณ 

จะทำให้ข้าได้รอดพ้น  

ถอดความจากฟีลิปปี 1:19

php-1-19-20-Daily2017_6_28

27 มิถุนายน 2017 ดีใจต่อ

ยังไงข้าก็ยินดี และจะปลื้มใจต่อไป  

ถอดความจาก ฟีลิปปี 1:18

php-1-17-18-Daily2017_6_27

26 มิถุนายน 2017 แรงจูงใจ + -

บางคนประกาศเพราะขี้อิจฉา ชิงดีชิงเด่น

บางคนประกาศเพราะตั้งใจดี 

ถอดความจากฟีลิปปี 1:15

php-1-15-16-Daily2017_6_26

24 มิถุนายน 2017 หัวใจใหม่

 เราจะให้ใจใหม่แก่พวกเจ้า  

และจะใส่วิญญาณใหม่ไว้ในเจ้าทั้งหลาย

ถอดความจาก เอเสเคียล 36:26

เรื่องล่าสุดในหมวด
พระคำประจำวัน

+

เรื่องล่าสุดในหมวด
เรื่องราวชีวิตจริง

+

ดูเรื่องอื่นๆ
 

+

ขอบพระคุณ
ขอบพระคุณ

ขอกราบขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้า สำหรับองค์ราชาที่ทรงอยู่ท่ามกลางประชาชนของพระองค์ ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ยิ่งรู้ว่าทรงทำมากเท่าไร ยิ่งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ    อ่านต่อ