Bubee Homepage

องค์พระผู้ไถ่

29  มีนาคม 2020

redeemer-Ps-19-14

 

ขอให้คำที่ออกจากปาก และความคิด ในใจของข้า เป็นที่พอพระทัย ในสายพระเนตรของพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระกำลัง(ศิลา)และพระผู้ไถ่ของข้า ถอดความจาก สดุดี 19:14

กษัตริย์ดาวิดทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าโดยเรียก องค์พระผู้เป็นเจ้าว่า พระกำลังและพระผู้ไถ่ พระกำลังหรือพระศิลาทรงทำให้เรายืนมั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เรากำลังเผชิญ และท่านปรารถนาให้พระเจ้าไถ่พระองค์เหมือน กับญาติที่จะไถ่ญาติพี่น้องด้วยกันออกจาก การเป็นทาส ออกจากความทุกข์ยากและ การสูญเสียต่าง ๆ ในชีวิต ข้อนี้เหมาะกับเราทุกคนที่กำลังเผชิญโควิด 19 สิ่งที่เราต้องทำคือระวังรักษาใจและคำพูด ให้เป็นคำดี เป็นกำลังใจ กับคนรอบข้าง

 

เปิดเผยผู้ปราบความตาย

27 มีนาคม 2020

2-Timothy-1-10-11-web

2-Timothy-1-10-11-com

 

มาบัดนี้ ได้มีการสำแดงโดย การที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ช่วย ให้รอดของเราทรงมาปรากฏ ทรงปราบความตาย ทรงให้ชีวิตและความเป็นอมตะเป็นที่ประจักษ์ผ่าน ทางข่าวประเสริฐซึ่งเป็นเรื่องที่ข้าได้รับการแต่งตั้งให้เทศนาให้เป็นอัครทูต และเป็นครู ถอดความจาก 2 ทิโมธี 1:10-11

 

พระเจ้าทรงวางแผนข่าวประเสริฐไว้ตั้งแต่ก่อนมี กาลเวลา บัดนี้ พระเยซูคริสต์ทรงทำให้เรา เข้าใจแผนการแห่งความรอดนั้น “แม้ว่าเรายังต้องตายฝ่ายร่างกาย แต่ฝ่ายวิญญาณนั้น เราจะไม่ตายแต่จะเป็นอมตะกับ พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงปราบความตายแล้ว” โรม 16: 25-26 ที่ให้ข่าวประเสริฐเป็นที่รู้กันเพื่อทุกคนจะได้เชื่อและปฏิบัติตามคำของพระเจ้า ท่านเปาโลเองได้ใช้ชีวิตในการเป็นอัครทูตสั่งสอนผู้คนจนวันสุดท้ายของชีวิตเพราะท่านเองรู้ว่า ข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทุก ๆ คนในโลก อธิบายเพิ่ม 2 ทิโมธี 1:10-11

การทรงเรียกอันบริสุทธิ์

26 มีนาคม 2020


2-Timothy-1-9

2-Timothy-1-9-com

 

 

ผู้ทรงช่วยเราให้รอด และทรงเรียกเราด้วยการทรงเรียกอันบริสุทธิ์ ไม่ใช่เป็นเพราะการกระทำของเรา แต่เป็นไปตามพระประสงค์ และพระคุณของพระองค์เอง ที่ประทานให้เราในพระเยซูคริสต์ ก่อนกาลเวลาจะเกิดขึ้น ถอดความจาก 2 ทิโมธี 1:9

การที่พระเจ้าทรงเรียกเรามาให้อยู่ ให้รู้จักและ เติบโตในพระองค์ เราไม่ได้ค้นพบพระองค์ แต่พระองค์เป็นผู้พบเรา ไม่ได้ทรงทำเพราะ การประพฤติตนของเรา พระเจ้าทรงเรียกเรา เพื่อให้เราเป็นคนบริสุทธิ์ต่อพระพักตร์พระองค์ ทรงเรียกมาก่อนชีวิตเราจึงบริสุทธิ์ได้ และการทรงเรียกนี้เกิดขึ้นก่อนกาลเวลา เอเฟซัส 1:4 พระเจ้าทรงเรียกเราก่อนปฐมกาล โรม 16:25 พระเจ้าทรงให้เรามั่นคงได้์ อธิบายเพิ่มเติม2 ทิโมธี 1:9

ไม่ต้องอายเพราะเรื่องนี้

25 มีนาคม 2020

2-Timothy-1-8web

 

2-Timothy-1-8com

ดังนั้น อย่าอายคำพยานถึงเรื่องพระผู้เป็นเจ้าของเรา อย่าอายเพราะตัวข้าที่เป็นนักโทษของพระองค์ แต่ให้แบกภาระเพื่อพระกิตติคุณ ร่วมกับข้า ตามฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ถอดความจาก 2 ทิโมธี 1:8

ในสังคมอิสราเอลโบราณนั้น เป็นสังคมที่ เน้นเรื่องเกียรติกับความน่าอาย พูดง่าย ๆ คือ เสียหน้าไม่ได้ เกียรติมาก่อนสิ่งอื่นใด ดูพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์อย่างไร้เกียรติท่านเปาโลกลายเป็นนักโทษทั้งที่เคยเป็นฟาริสี ชั้นนำเพราะท่านมาเชื่อและติดตามพระเยซู ท่านเปาโลขอร้องให้ทิโมธีแบกภาระร่วมกับท่าน ในการประกาศพระกิตติคุณ อย่าให้ใครมาพูด และทำให้เขาอายพระเจ้าหรืออายผู้รับใช้ที่ต้อง โทษเพื่อพระองค์ เขาไม่ต้องอายเรื่องนั้นเลย 2 ทิโมธี 1:8

หัวใจเต็มด้วยอะไร?

24 มีนาคม 2020

2-Timothy-1-6-7we

2-Timothy-1-7

 

 

 

 

ด้วยเหตุนี้  จึงขอเตือนใจเจ้าว่า จงทำให้ของประทานซึ่งผ่านการวางมือจากข้าให้เจ้านั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้น เพราะพระเจ้ามิได้ประทานให้เรามีใจขลาดกลัว แต่ประทานหัวใจที่เต็มด้วยฤทธิ์อำนาจ  ความรัก และการบังคับตนเองให้เราถอดความจาก 2 ทิโมธี 1:6-7

มีวันที่ครั้งหนึ่งท่านเปาโลเคยวางมือให้กับทิโมธี อาจเป็นการแต่งตั้งให้ทำงานบางอย่าง สิ่งที่ ท่านเปาโลย้ำคือ การทำให้สิ่งนั้นเจริญขึ้น ไม่ใช่ อยู่กับที่ ทักษะการทำงาน การเล่น การใช้ชีวิต นั้น เราจะให้เป็นสิ่งเช้าชามเย็นชาม หรือจะให้ ดีขึ้นทุกวันนั่นคือต้องตัดสินใจและลงมือทำ หลักการคือ หากเราไม่พัฒนา หรือใช้สิ่งนั้น เสมอ ๆ ความชำนาญก็จะหมดลงไปเรื่อย ๆ เราจะเห็นว่าความคิดเรื่องการพัฒนาตนนี้ หากชาติใดไม่มีการปลูกฝังเรื่องนี้ ชาตินั้นก็ จะด้อยพัฒนาไปเลย 2 ทิโมธี 1:6-7

พระคำ.คอม prakham.com

เป็นเว็บต่อจาก bubee.net

รวบรวมพระคัมภีร์ไว้ให้เป็นเล่ม และมีพระคำอ้างอิง พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ เชิญแวะไปชม

Screen Shot 2020-01-30 at 10.00.49 AM

ปฐมกาล ฉบับย่อ

หนังสือปฐมกาลชุดนี้ เป็นฉบับย่อที่ย่อให้สั้นลง  อ่านง่ายเพื่อให้เห็นภาพเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจน

คลิกได้เลย!ปฐมกาล

แต่..ถ้าอยากศึกษาในรายละเอียด

ก็อ่านฉบับเต็ม อ่านพระคัมภีร์เดิมได้ โดยกูเกิลหาคำว่า ปฐมกาล ก็จะได้อ่านพระคัมภีร์ฉบับเต็ม

 

Screen Shot 2019-05-16 at 1.42.24 PM

 

เรื่องล่าสุดในหมวด
พระคำประจำวัน

+

เป็นเรื่องที่ควรทำตาม
เป็นเรื่องที่ควรทำตาม

20  มีนาคม 2020 ข้าขอบคุณพระเจ้าผู้ที่ข้ารับใช้ด้วยจิตสำนึกบริสุทธิ์ ตามอย่างบรรพบุรุษของข้า ข้าระลึกถึงเจ้าเสมอยามที่ข้าอธิษฐานทั้งคืนวันเมื่อคิดถึงน้ำตาของเจ้า ข้าก็อยากมาหาเจ้านัก เพื่อว่าใจข้าจะเต็มด้วยความยินดี  อ่านต่อ

เรื่องล่าสุดในหมวด
เรื่องราวชีวิตจริง

+

19 ตุลาคม 2019 ฝันของแมว
19 ตุลาคม 2019  ฝันของแมว

เพราะพระเจ้าตรัสว่า “เราจะไม่ละจากเจ้า หรือทอดทิ้งเจ้าเลย” ถอดความจาก ฮีบรู 13:5 เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของคริสเตียนคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้ชีวิตในต่างแดน ชีวิตที่ยากเย็นทำให้มีประสบการณ์กับพระเจ้า   อ่านต่อ

ดูเรื่องอื่นๆ
 

+

องค์ผู้ประทับในความสว่าง
องค์ผู้ประทับในความสว่าง

14 มีนาคม 2020   ทรงเป็นจอมราชา จอมเจ้านาย พระองค์ผู้เดียวทรงเป็นอมตะ ประทับในความสว่างที่เราไปไม่ถึงเป็นผู้ที่ไม่มีใครเคยเห็นและเห็นไม่ได้ถอดความจาก  อ่านต่อ

7 มีนาคม 2020 แสงสว่างของโลก
7 มีนาคม 2020  แสงสว่างของโลก

ข้อความตอนนี้มาจาก ยอห์น 1:9 ความสว่างแท้ที่ให้สว่างแก่ทุกคนได้เข้ามาในโลก พระองค์ทรงอยู่ในโลกซึ่งพระองค์ทรงสร้างแม้กระนั้น พวกเขาก็ไม่รู้จักพระองค์ พระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลก ลองนึกถึงโลกที่มืด  อ่านต่อ

1 มีนาคม 2020 พระนามพระเยซูคริสต์
1 มีนาคม 2020  พระนามพระเยซูคริสต์

  การมีชีวิตนิรันดร์คือ ที่พวกเขาจะรู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งพระองค์ทรงส่งมา ถอดความจากยอห์น 17:3    อ่านต่อ