Bubee Homepage

หนึ่งในเหตุผลที่พระเยซูทรงมา

13 พฤษภาคม 2021

คนที่ประพฤติตามทางบาป ก็มาจากมาร 
เพราะมารนั้นทำบาปมาตั้งแต่ต้น 
เพราะเหตุนี้ พระบุตรของพระเจ้าจึง
ทรงปรากฏเพื่อทำลายงานทั้งหลายของมาร
ถอดความจาก 1 ยอห์น 3:8

อย่าหลงไป

12 พฤษภาคม 2021

ลูกที่รักทั้งหลาย 
อย่ายอมให้ใครชักชวนท่านให้หลงไป
คนที่ประพฤติตามความเที่ยงธรรม
ก็เป็นคนเที่ยงธรรม
เหมือนอย่างที่พระเยซูทรงเที่ยงธรรม
ถอดความจาก 1 ยอห์น 3:7

ลักษณะของคนที่อยู่ในพระเจ้า

11 พฤษภาคม 2021

ผู้ที่อยู่ในพระองค์ ไม่ทำบาปอีกต่อไป 
ส่วนผู้ที่ตั้งใจทำบาปต่อไป 
เท่ากับว่าเขายังไม่เห็นพระองค์
และไม่รู้จักพระองค์
ถอดความจาก 1 ยอห์น 3:6

ไม่มีอะไรดีในบาป

10 พฤษภาคม 2021

ทุกคนที่ทำบาป เท่ากับทำผิดพระบัญญัติ
บาปเป็นสิ่งผิดพระบัญญัติ
ท่านรู้ดีอยู่ว่า พระองค์ทรงปรากฏ
เพื่อกำจัดบาปของเราให้หมดไป
ในพระองค์ ไม่มีบาปเลย
ถอดความจาก 1 ยอห์น 3:4-5

พระเจ้าทรงฤทธิ์

8 พฤษภาคม 2021

ทั้งโลก จงเกรงกลัวพระยาห์เวห์ 
ผู้ที่อาศัยในโลกทั้งสิ้น 
จงยืนตะลึงเพราะพระองค์
เมื่อพระเจ้าตรัส โลกก็เกิดขึ้น
เมื่อพระองค์ทรงบัญชา โลกก็มั่นคง
ถอดความจาก สดุดี 33:8-9

ชำระชีวิต

7 พฤษภาคม 2021

และทุกคนที่มีความหวังเช่นนี้ในพระองค์
จงชำระตนเอง
ให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างพระองค์
ที่ทรงบริสุทธิ์
ถอดความจาก 1 ยอห์น 3:3

ขอเป็นเหมือนพระองค์

6 พฤษภาคม 2021

เพื่อนรักที่ทั้งหลาย ตอนนี้เราเป็นลูกของพระเจ้า
และในอนาคต เราจะเป็นอย่างไรนั้นยังไม่เป็นที่ประจักษ์
แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏนั้น
เราจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะเราจะเห็น
พระองค์ตามที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น
ถอดความจาก 1 ยอห์น 3:2

พระคำ.คอม prakham.com

เป็นเว็บต่อจาก bubee.net

รวบรวมพระคัมภีร์ไว้ให้เป็นเล่ม และมีพระคำอ้างอิง พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ เชิญแวะไปค้นดู

 

โพสต์เมื่อ
หมวด
สดุดี
แบ่งปัน