Bubee Homepage

17 กุมภาพันธ์ 2018 รอพระผู้เป็นเจ้า

จิตวิญญาณของฉัน รอคอยพระผู้เป็นเจ้า

ยิ่งกว่าคนยามรอคอยเวลาเช้า

ถอดความจาก สดุดี 130:6

16 กุมภาพันธ์ 2018 แต่ละคน..มีความหมาย

“ท่านคือพระคริสต์ พระบุตรพระเจ้า!”

ถอดความจาก ลูกา 4:41

Luke4-40-41

16 กุมภาพันธ์ 2018 ออกไปทันที!

ท่านผู้นี้สั่งวิญญาณชั่วด้วยสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดช!

ถอดความจากลูกา 4:36

luke4-35-37

15 กุมภาพันธ์ 2018 มารก็รู้..

พวกเรารู้ว่า ท่านเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้า!

ถอดความจาก ลูกา 4:34

luke4-33-35a

14 กุมภาพันธ์ 2018 คำที่มีสิทธิอำนาจ

คำของพระเยซูมีสิทธิอำนาจ!

ถอดความจาก ลูกา 4:32

luke4-31-32

13 กุมภาพันธ์ 2018 เจตนาฆาตกรรม

แต่พระเยซูทรงเดินฝ่าคนออกไปตามทางของพระองค์

ถอดความจากลูกา 4:30

Luke4-28-30

 

12 กันยายน 2018 คนต่างชาติที่หายโรค

ไม่มีคนโรคเรื้อนคนไหนหายโรค นอกจากนาอามาน คนซีเรีย

ถอดความจาก ลูกา  4:27

luke4-27

เรื่องล่าสุดในหมวด
พระคำประจำวัน

+

เรื่องล่าสุดในหมวด
เรื่องราวชีวิตจริง

+

ดูเรื่องอื่นๆ
 

+

ขอบพระคุณ
ขอบพระคุณ

ขอกราบขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้า สำหรับองค์ราชาที่ทรงอยู่ท่ามกลางประชาชนของพระองค์ ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ยิ่งรู้ว่าทรงทำมากเท่าไร ยิ่งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ    อ่านต่อ