Bubee Homepage

18 มกราคม 2020 พระผู้ช่วยกู้ชีวิต

Help-Ps14-17

 

ตัวของข้า ทั้งยากจนและขัดสน แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคิดถึงข้า พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยและผู้ช่วยกู้ชีวิตของข้า ขออย่าทรงประวิงเวลาเลย โอ้พระเจ้าของข้า ถอดความจาก สดุดี 40:17

พระเจ้าทรงเป็นทั้งพระผู้ช่วยและผู้กู้ชีวิต ดาวิดเองอยู่ในช่วงที่ท่านกำลังถูกตามไล่ล่า อยู่ในช่วงเวลาที่ขัดสินทั้งการกินอยู่ ขัดสนไม่มีใครจะช่วยอุปถัมภ์ค้ำชู แต่ท่านหันมาหาพระเจ้าที่ทรงเป็นทั้งสองอย่าง แล้วลองคิดดู คนยากจน ขัดสนมักถูกลืม แต่พระเจ้าองคนี้ ทรงคิดถึงเขาอยู่ ในที่สุด พระองค์ทรงช่วยกู้ดาวิดจริง ๆ

 

17 มกราคม 2019 อัครทูตเปาโล


1-TIM-2-7-8-web

 

1-TIM-2-7-8-com

เพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้น

และเพราะเหตุนี้ ข้าจึงได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ประกาศ และเป็นอัครทูต (ข้าพูดความจริง ไม่โกหก) ข้าเป็นครูสอนความเชื่อแท้จริง แก่บรรดาคนต่างชาติ ดังนั้น ข้าอยากให้ผู้ชายทุกแห่ง ได้ชูมืออันบริสุทธิ์อธิษฐาน โดยไม่โกรธขึ้งหรือโต้เถียงกัน ถอดความจาก 1 ทิโมธี 2:7-8

 

 

การรับแต่งตั้งเป็นผู้ประกาศข่าวดีของเปาโลนี้ มีการ ยืนยันหลายที่ เอเฟซัส 3:7-8 กาลาเทีย 1:15 ความเชื่อที่แท้จริงที่จะนำสู่ความรอดพ้นบาป ความจริงที่ทำให้พวกเขาเติบโตในพระเจ้า ไม่เพียง ประกาศเท่านั้น แต่เปาโลจะช่วยนำทางให้พวกเขาเติบโต ในทางของพระเจ้าด้วย ที่ท่านได้ออกจากเมืองเอเฟซัส และยอมให้ทิโมธีทำงาน รับใช้อยู่ก็เพื่อท่านจะได้ออกไปทั่ว ๆ เพื่อประกาศ สอน หนุนใจพี่น้อง ส่วนผู้ชายในที่นี้ หมายถึงผู้นำในการนมัสการ การยกมือ ขึ้นอธิษฐานเป็นแบบของคนยิว พวกเขาจะต้องมีชีวิต ที่สะอาด ถูกต้อง ไม่เป็นคนชั่วช้า และท่านห้ามไม่ให้ พวกเขาโกรธกัน เถียงกัน สงสัยจริงว่า นิสัยใจคอของ คนที่นั่นคงจะเลือดร้อนกันไม่น้อย อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 2:7-8

16 มกราคม 2019 ผู้เดียวเท่านั้น

1-TIM-2-5-6-web

1-TIM-2-5-6-comm

 

เพราะมีพระเจ้าเพียงองค์เดียว และมีคนกลางระหว่างพระเจ้า กับมนุษย์เพียงผู้เดียวเท่านั้น คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็น มนุษย์ พระองค์ประทานชีวิต ของพระองค์เองเป็นค่าไถ่ทุกคน คำยืนยันนี้เกิดขึ้นตาม เวลาอันเหมาะสม ถอดความจาก 1 ทิโมธี 2:5-6

พระเจ้าแท้จริง มีเพียงองค์เดียว ทรงเป็นพระผู้สร้าง องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล เราอธิษฐานต่อพระองค์ เท่านั้น ไม่อธิษฐานขอจากคนใด สิ่งอื่นใด จากอิสราเอลโบราณที่ต้องมีปุโรหิตเป็นตัวกลาง ระหว่างพระเจ้ากับประชาชน แต่บัดนี้ ไม่มีตัวกลางอื่นแล้ว นอกจากพระเยซูเท่านั้น (ฮีบรู 9:11-15) พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และทรงเป็นมนุษย์ ไม่มีใครมีลักษณะเช่นนี้เลยในจักรวาล ( โรม 8:34) เรามีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดา มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวคือพระเยซู (1 โครินธ์ 8:6) อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 2:5-6

15 มกราคม 2020 ทุกคนควรรอด

 

1-TIM-2-3-4re

 

1-TIM-2-3-4comre

 

การทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดี และเป็นที่พอพระทัย ของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเรา พระองค์พอพระทัยที่จะให้ทุกคน ได้รับความรอด และมารู้จักกับความจริง ถอดความจาก 1 ทิโมธี 2:3-4

การอธิษฐานเพื่อคนอื่นไม่ใช่แค่คนที่เชื่อเท่านั้น แต่สำหรับ คนที่ไม่ได้เชื่อด้วย พระเจ้าทรงประสงค์ให้ทุกคนได้พบ ความจริง คนที่เราคิดว่า ไม่มีทางรอดได้แล้ว เราก็ยัง อธิษฐานขอพระเมตตาจากพระเจ้าต่อไป เผื่อว่าวันหนึ่ง พระเจ้าจะทรงเมตตาเขา การอธิษฐานอย่างแรงกล้า ร้อนใจอย่างเอลียาห์จะเกิดผล (ยากอบ 5:17) เรื่องการอธิษฐานนั้น ผู้เชื่อแต่ละท่านจะมีหนทางในการ ทูลขอพระเจ้าแตกต่างกันไป บางคนอธิษฐานอดอาหาร เสมอ บางคนก็ใช้เวลาในการฟังพระเจ้ามากกว่าพูด บางคนอาจอธิษฐานด้วยการใช้พระคำ ลูกของพระเจ้า ต่างมีวิธีการสร้างสรรค์ไม่เหมือนกัน ที่สำคัญคือ เขาอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและความจริง (ยอห์น 4:23) และเขาอธิษฐานตามพระทัยของพระเจ้า (1 ยอห์น 5:14)

14 มกราคม 2020 อธิษฐานเพื่อทุกคน


1-TIM-2-1-2-re

1-TIM-2-1-2comre

 

 

เพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้น

ดังนั้นก่อนอื่นใด ข้าขอกำชับให้เจ้าได้ ทูลคำร้องขอ อธิษฐาน วิงวอนเพื่อผู้อื่น และขอบคุณพระเจ้า เพื่อทุกคน เพื่อกษัตริย์ทั้งปวง และผู้มีสิทธิอำนาจทั้งหลาย เพื่อว่าพวกเรา จะได้ใช้ชีวิตในทาง ของพระเจ้าอย่างสงบ สันติ บริสุทธิ์ มีเกียรติทุกประการ ถอดความจาก 1 ทิโมธี 2:1

ทูลคำร้องขอ …. คือการขอบางสิ่งจากพระเจ้าตามน้ำพระทัยของพระองค์ อธิษฐาน … เป็นการสื่อสาร สัมพันธ์กับพระเจ้า เราอาจสนทนากับพระเจ้าในเรื่องต่าง ๆ สรรเสริญ นมัสการ วิงวอนเพื่อผู้อื่น เป็นการทูลขอเพื่อความจำเป็นของผู้อื่น เราเป็นผู้ที่ต้องมองให้ออก สังเกตได้ว่า แต่ละคนมีความ ต้องการจำเป็นในชีวิตทั้งฝ่ายวิญญาณ ร่างกาย อย่างไร ขอบคุณพระเจ้า … นี่เป็นส่วนสำคัญของชีวิต ชีวิตเราต้องเต็มด้วยหัวใจ และคำขอบคุณพระเจ้าทุกวัน บางคนในโลกยังไม่เคยมีใครอธิษฐานทูลขอเพื่อเขาเลย เรื่องนี้ เราแต่ละคนต้องเอาไปคิดว่า จะปฏิบัติอย่างไร …แต่ละคนคงได้คำตอบที่แตกต่างกันไปในรายละเอียด

ปฐมกาล ฉบับย่อ

หนังสือปฐมกาลชุดนี้ เป็นฉบับย่อที่ย่อให้สั้นลง  อ่านง่ายเพื่อให้เห็นภาพเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจน

คลิกได้เลย!ปฐมกาล

แต่..ถ้าอยากศึกษาในรายละเอียด

ก็อ่านฉบับเต็ม อ่านพระคัมภีร์เดิมได้ โดยกูเกิลหาคำว่า ปฐมกาล ก็จะได้อ่านพระคัมภีร์ฉบับเต็ม

 

Screen Shot 2019-05-16 at 1.42.24 PM

 

เรื่องล่าสุดในหมวด
พระคำประจำวัน

+

8 มกราคม 2019 คำสรรเสริญของเปาโล
8 มกราคม 2019 คำสรรเสริญของเปาโล

ขอพระเกียรติและพระสิริ จงมีแด่จอมราชาองค์นิรันดร์ ผู้ทรงเป็นอมตะ ผู้ที่เราไม่อาจเห็น ได้ด้วยตา ผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า แต่องค์เดียว ตลอดไปเป็นนิตย์  อ่านต่อ

6 มกราคม 2020 ข้อความสำคัญ
6  มกราคม 2020 ข้อความสำคัญ

ข้อความต่อไปนี้ ทั้งสัตย์จริง และสมควรที่ทุกคนจะรับไว้ คือ พระเยซูคริสต์ได้เสด็จเข้ามาในโลก เพื่อช่วยคนบาปให้รอด ถอดความจาก 1  อ่านต่อ

เรื่องล่าสุดในหมวด
เรื่องราวชีวิตจริง

+

19 ตุลาคม 2019 ฝันของแมว
19 ตุลาคม 2019  ฝันของแมว

เพราะพระเจ้าตรัสว่า “เราจะไม่ละจากเจ้า หรือทอดทิ้งเจ้าเลย” ถอดความจาก ฮีบรู 13:5 เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของคริสเตียนคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้ชีวิตในต่างแดน ชีวิตที่ยากเย็นทำให้มีประสบการณ์กับพระเจ้า   อ่านต่อ

ดูเรื่องอื่นๆ
 

+