Bubee Homepage

16 กันยายน 2019 จดหมายยากอบ

ยากอบ ผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์

องค์พระผู้เป็นเจ้า

ถอดความจาก ยากอบ 1:1

MobileJms1-1

15 กันยายน 2019 พระศิลา

เพราะศิลาของชาติอื่น ๆ ไม่เหมือนพระศิลาของเรา

ถอดความจาก เฉลยธรรมบัญญัติ 32:31

The-RockDeut32-31

14 กันยายน 2019 พระศิลา

จะทรงตั้งข้าฯ ไว้บนศิลาสูง

ถอดความจาก สดุดี 27:5

The-RockPS27-5-6

13 กันยายน 2019 เริ่มต้นยุคแห่งพระวิญญาณ

พวกเขามักจะไปอยู่กันที่พระวิหาร

และถวายพระพรแด่พระเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 24:53
luke24Mobilev52-53

12 กันยายน 2019 เสด็จสู่สวรรค์

แล้วพระองค์ก็ทรงถูกนำขึ้นไปสู่สวรรค์

จากพวกเขาไป

ถอดความจาก ลูกา 24:51

luke24Mobilev50-51re

ปฐมกาล ฉบับย่อ

หนังสือปฐมกาลชุดนี้ เป็นฉบับย่อที่ย่อให้สั้นลง  อ่านง่ายเพื่อให้เห็นภาพเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจน

คลิกได้เลย!ปฐมกาล

แต่..ถ้าอยากศึกษาในรายละเอียด

ก็อ่านฉบับเต็ม อ่านพระคัมภีร์เดิมได้ โดยกูเกิลหาคำว่า ปฐมกาล ก็จะได้อ่านพระคัมภีร์ฉบับเต็ม

 

Screen Shot 2019-05-16 at 1.42.24 PM

 

เรื่องล่าสุดในหมวด
พระคำประจำวัน

+

เรื่องล่าสุดในหมวด
เรื่องราวชีวิตจริง

+

ดูเรื่องอื่นๆ
 

+

18 สิงหาคม 2019 ยาห์เวห์โรอี
18 สิงหาคม 2019 ยาห์เวห์โรอี

องค์พระเจ้าแห่งสันติสุข ผู้ทรงให้ พระเยซูผู้ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ คืนชีพจากความตายโดยพระโลหิต แห่งพันธสัญญานิรันดร์ ถอดความจาก ฮีบรู  อ่านต่อ