Bubee Homepage

23 ตุลาคม 2017 ไม่อายแล้ว

ถ้าพระเจ้าทรงเมตตาเอลีซาเบธ ผู้หญิงที่ทุกข์ทน หัวใจปวดร้าวมานาน

พระเจ้าก็ทรงเมตตาเราเช่นกัน….

วันที่พระเจ้าทรงมองฉัน  ก็ทรงทำอย่างนี้ให้

เพื่อว่าฉันจะไม่ต้องอายใครๆ อีกต่อไป

ถอดความจาก ลูกา 1:25

luke1 24-25

18 ตุลาคม 2017 ถ้าไม่เชื่อ…

พระเจ้าทรงใช้เรามา เพื่อนำข่าวดีมาบอกท่าน

ถอดความจาก ลูกา 1:19

Lu1 18-20

Lu1 21-23

เรื่องล่าสุดในหมวด
พระคำประจำวัน

+

16 ตุลาคม 2017 คนที่พระเจ้าพอพระทัย
16 ตุลาคม 2017 คนที่พระเจ้าพอพระทัย

อีกไม่นาน จะถึงวันคล้ายวันที่พระเยซูบังเกิด  เรามาทบทวนเรื่องราวของการบังเกิดนั้นกัน เริ่มจาก ลูกา บทที่ 1 ทั้งสองเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัย  อ่านต่อ

14 ตุลาคม 2017สิ่งที่สำคัญก่อนอื่นใด
14 ตุลาคม 2017สิ่งที่สำคัญก่อนอื่นใด

ครั้งที่คนอิสราเอลได้กลับมาจากบาบิโลน พวกเขามัวสาละวนกับเรื่องของตัวเอง พระเจ้าตรัสกับพวกเขาว่า จงขึ้นไปที่เนินเขา และนำไม้มาสร้างพระนิเวศ เราจะพอใจในพระนิเวศนั้น และเราจะได้รับเกียรติ ถอดความจาก  อ่านต่อ

เรื่องล่าสุดในหมวด
เรื่องราวชีวิตจริง

+

ดูเรื่องอื่นๆ
 

+

ขอบพระคุณ
ขอบพระคุณ

ขอกราบขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้า สำหรับองค์ราชาที่ทรงอยู่ท่ามกลางประชาชนของพระองค์ ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ยิ่งรู้ว่าทรงทำมากเท่าไร ยิ่งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ    อ่านต่อ