Bubee Homepage

14 ธันวาคม 2018 แขกชุดใหม่

จงไปตามถนน ตามตรอกซอกเล็กน้อยในเมือง

แล้วพาคนยากจน คนพิการ คนตาบอดและคนง่อยเข้ามาในงาน

ถอดความจาก ลูกา 14:21

mobile-Luke-14-21re

13 ธันวาคม 2018 ข้อแก้ตัว

ข้าเพื่งซื้อที่นา  …. ข้าพึ่งซื้อวัว….ข้าเพิ่งแต่งงาน

ถอดความจากบางตอนของ ลูกา 14:18-20

 

mobile-Luke-14-18-20

12 ธันวาคม 2018 งานเลี้ยงใหญ่

เขาส่งคนรับใช้ไปแจ้งแขกว่า ขอเชิญมาร่วมงานได้

เพราะทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้ว

ถอดความจาก ลูกา 14:17

mobile-Luke-14-15-17

11 ธันวาคม 2018 การตอบแทน

แม้พวกเขาไม่อาจตอบแทนเจ้า

เจ้าจะได้รับตอบแทน เมื่อคนชอบธรรมคืนชีพขึ้นมา

ถอดความจาก ลูกา 14:14
mobile-Luke-14-13-14

7 ธันวาคม 2018 ยกขึ้น เหยียดลง

ทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะถูกเหยียดลง 

แต่คนที่ถ่อมตนจะถูกยกขึ้น

ถอดความจากลูกา 14:11

mobile-Luke-14-10-11

เรื่องล่าสุดในหมวด
พระคำประจำวัน

+

เรื่องล่าสุดในหมวด
เรื่องราวชีวิตจริง

+

ดูเรื่องอื่นๆ
 

+