Bubee Homepage

19 ตุลาคม 2019 ฝันของแมว

เพราะพระเจ้าตรัสว่า “เราจะไม่ละจากเจ้า หรือทอดทิ้งเจ้าเลย”

ถอดความจาก ฮีบรู 13:5

เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของคริสเตียนคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้ชีวิตในต่างแดน

ชีวิตที่ยากเย็นทำให้มีประสบการณ์กับพระเจ้า  พระองค์ก็ทรงอยู่ด้วย ตอบคำอธิษฐานเสมอมา

คลิ๊กที่นี่  Maew dream

Screen Shot 2019-10-18 at 3.48.12 PM

 

18 ตุลาคม 2019 เชื่อไร้ทำ

ความเชื่อที่ไม่ลงมือทำ คือความเชื่อที่ตายแล้ว

ถอดความจาก ยากอบ 2:17

James-2mobilev15-17

17 ตุลาคม 2019 เชื่อไร้ทำ

จะมีประโยชน์อะไร หากคนหนึ่งกล่าวว่า เขาเชื่อ แต่ไม่ลงมือทำ

ถอดความจาก ยากอบ 2:14

James-2mobilev14

16 ตุลาคม 2019 กฎแห่งเสรีภาพ

ให้พูดและทำ ดั่งคนที่จะต้องถูกตัดสินด้วยกฎแห่งเสรีภาพ

ถอดความจากยากอบ 2:12
James-2mobilev12-13

15 ตุลาคม 2019 ผิดนิดเดียวก็คือผิด

ทำผิดเพียงข้อเดียว เท่ากับว่าเขาละเมิดบัญญัติทุกข้อ

ถอดความจาก ยากอบ 2:10

James-2mobilev10-11

ปฐมกาล ฉบับย่อ

หนังสือปฐมกาลชุดนี้ เป็นฉบับย่อที่ย่อให้สั้นลง  อ่านง่ายเพื่อให้เห็นภาพเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจน

คลิกได้เลย!ปฐมกาล

แต่..ถ้าอยากศึกษาในรายละเอียด

ก็อ่านฉบับเต็ม อ่านพระคัมภีร์เดิมได้ โดยกูเกิลหาคำว่า ปฐมกาล ก็จะได้อ่านพระคัมภีร์ฉบับเต็ม

 

Screen Shot 2019-05-16 at 1.42.24 PM

 

เรื่องล่าสุดในหมวด
พระคำประจำวัน

+

เรื่องล่าสุดในหมวด
เรื่องราวชีวิตจริง

+

ดูเรื่องอื่นๆ
 

+

18 สิงหาคม 2019 ยาห์เวห์โรอี
18 สิงหาคม 2019 ยาห์เวห์โรอี

องค์พระเจ้าแห่งสันติสุข ผู้ทรงให้ พระเยซูผู้ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ คืนชีพจากความตายโดยพระโลหิต แห่งพันธสัญญานิรันดร์ ถอดความจาก ฮีบรู  อ่านต่อ