Bubee Homepage

18 มกราคม 2016 คำที่อยู่ในเรา

หากเจ้าอยู่ในเรา และคำของเราอยู่ในเจ้า 

เจ้าจะขอสิ่งที่ต้องการ ก็จะสำเร็จ

ถอดความจาก ยอห์น 15:7

john15-6-8-Daily2017_1_18

17 มกราคม 2017 อยู่ในกันและกัน

เราเป็นต้นองุ่น เจ้าเป็นกิ่งก้าน

คนที่เข้าอยู่ในเรา เราอยู่ในเขา

ก็จะเกิดผลมาก

ถอดความจาก ยอห์น 15:5

 

john15-4-5-Daily2017_1_17

16 มกราคม 2017 ต้นองุ่นกับกิ่ง

เราเป็นต้นองุ่น เจ้าเป็นกิ่งก้าน คนที่เข้าอยู่ในเรา

เราอยู่ในเขา ก็จะเกิดผลมาก

ถอดความจาก ยอห์น 15:5image

15 มกราคม 2016 แผ่นดินกับเด็ก

แผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนที่เป็นเหมือนเด็กเหล่านี้

ถอดความจาก ลูกา 18:16

เรื่องล่าสุดในหมวด
พระคำประจำวัน

+

เรื่องล่าสุดในหมวด
เรื่องราวชีวิตจริง

+

ดูเรื่องอื่นๆ
 

+

ขอบพระคุณ
ขอบพระคุณ

ขอกราบขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้า สำหรับองค์ราชาที่ทรงอยู่ท่ามกลางประชาชนของพระองค์ ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ยิ่งรู้ว่าทรงทำมากเท่าไร ยิ่งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ    อ่านต่อ