Bubee Homepage

ลำดับเวลาการเสด็จมา

15 กรกฎาคม 2020

แล้วต่อมา คนที่ยังมีชีวิตและคงอยู่ในโลกนี้
จะถูกรับขึ้นไปในหมู่เมฆพร้อมกับพวกเขา
เราจึงจะได้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์
ดังนั้น จงหนุนใจกันและกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้
ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 4:17-18

พระคำ.คอม prakham.com

เป็นเว็บต่อจาก bubee.net

รวบรวมพระคัมภีร์ไว้ให้เป็นเล่ม และมีพระคำอ้างอิง พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ เชิญแวะไปค้นดู

Screen Shot 2020-01-30 at 10.00.49 AM

โพสต์เมื่อ
หมวด
สดุดี
แบ่งปัน

ปฐมกาล ฉบับย่อ

หนังสือปฐมกาลชุดนี้ เป็นฉบับย่อที่ย่อให้สั้นลง  อ่านง่ายเพื่อให้เห็นภาพเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจน

คลิกได้เลย!ปฐมกาล

แต่..ถ้าอยากศึกษาในรายละเอียด

ก็อ่านฉบับเต็ม อ่านพระคัมภีร์เดิมได้ โดยกูเกิลหาคำว่า ปฐมกาล ก็จะได้อ่านพระคัมภีร์ฉบับเต็ม

 

Screen Shot 2019-05-16 at 1.42.24 PM