Bubee Homepage

19 มกราคม 2019 พระผู้เป็นบุคคล

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์

ถอดความจาก ปฐมกาล 1:27

Namesof-G19-1-19

18 มกราคม 2019 เรื่องความซื่อสัตย์

คนที่ซื่อสัตย์ในสิ่งเล็ก ๆ จะซื่อสัตย์ในสิ่งใหญ่ด้วย

ถอดความจาก ลูกา 16:10

mobile-Luke16v10-12

17 มกราคม 2019 เปรียวกว่า

คนทั่วไปมักปราดเปรียวกว่าคนของความสว่าง

ถอดความจาก ลูก 16:8

mobile-Luke16v8-9re

16 มกราคม 2019 ชนะใจทุกคน

เขาเชิญลูกหนี้ของนายมาทีละคน…

ถอดความจาก ลูกา 16:5

mobile-Luke16v5-7

7 ธันวาคม 2018 ยกขึ้น เหยียดลง

ทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะถูกเหยียดลง 

แต่คนที่ถ่อมตนจะถูกยกขึ้น

ถอดความจากลูกา 14:11

mobile-Luke-14-10-11

เรื่องล่าสุดในหมวด
พระคำประจำวัน

+

เรื่องล่าสุดในหมวด
เรื่องราวชีวิตจริง

+

ดูเรื่องอื่นๆ
 

+