Bubee Homepage

24 สิงหาคม 2019 พระศิลา

เพราะพระองค์ทรงเป็นศิลาและป้อมปราการอันเข้มแข็งของข้าฯ

ถอดความจาก สดุดี 31:3
El-sela-Aug2419-Ps31-3Rock

23 สิงหาคม 2019 บนถนนไปเอมมาอูส

พระเยซูทรงเข้ามาใกล้ พวกเขา และเดินร่วมทางไปด้วย

ถอดความจาก ลูกา 24:15

luke24Mobilev13-15

22 สิงหาคม 2019 ข่าวการคืนชีพ

เปโตรจึงกลับไป และใคร่ครวญ ประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ถอดความจาก ลูกา 24:12

luke24Mobilev12re

21 สิงหาคม 2019 ข่าวการคืนชีพ

พวกเธอก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแก่พวกอัครทูตทั้งสิบเอ็ด

ถอดความจาก ลูกา 24:9

luke24Mobilev9-11re

20 สิงหาคม 2019 หน้าถ้ำเก็บพระศพ

พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่  ทรงคืนชีพขึ้นมาแล้ว

ถอดความจากลูกา 24:6

luke24Mobilev6-8re

ปฐมกาล ฉบับย่อ

หนังสือปฐมกาลชุดนี้ เป็นฉบับย่อที่ย่อให้สั้นลง  อ่านง่ายเพื่อให้เห็นภาพเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจน

คลิกได้เลย!ปฐมกาล

แต่..ถ้าอยากศึกษาในรายละเอียด

ก็อ่านฉบับเต็ม อ่านพระคัมภีร์เดิมได้ โดยกูเกิลหาคำว่า ปฐมกาล ก็จะได้อ่านพระคัมภีร์ฉบับเต็ม

 

Screen Shot 2019-05-16 at 1.42.24 PM

 

เรื่องล่าสุดในหมวด
พระคำประจำวัน

+

เรื่องล่าสุดในหมวด
เรื่องราวชีวิตจริง

+

ดูเรื่องอื่นๆ
 

+

18 สิงหาคม 2019 ยาห์เวห์โรอี
18 สิงหาคม 2019 ยาห์เวห์โรอี

องค์พระเจ้าแห่งสันติสุข ผู้ทรงให้ พระเยซูผู้ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ คืนชีพจากความตายโดยพระโลหิต แห่งพันธสัญญานิรันดร์ ถอดความจาก ฮีบรู  อ่านต่อ