Bubee Homepage

12 ธันวาคม 2017 คนที่มีพระวิญญาณ

พระวิญญาณสถิตอยู่กับสิเมโอน

ถอดความจาก ลูกา 2:25

Luke 2 25

เวลาเรามาเชื่อพระเจ้า วางใจพระองค์ ติดตามพระองค์  เราก็จะมีพระวิญญาณสถิตอยู่ด้วยเหมือนสิเมโอน

11 ธันวาคม 2017 ถวายแด่พระเจ้า

บุตรชายหัวปีทุกคน  ต้องถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 2:23

Luke2 22-24

9 ธันวาคม 2017 หัวใจคนขยัน

แผนงานของคนขยันขันแข็ง นำกำไรมาให้

ส่วนความรีบร้อนนำมาซึ่งความขัดสน

ถอดความจาก สุภาษิต 21:5

 

???????????????????????????????

เรื่องล่าสุดในหมวด
พระคำประจำวัน

+

เรื่องล่าสุดในหมวด
เรื่องราวชีวิตจริง

+

ดูเรื่องอื่นๆ
 

+

ขอบพระคุณ
ขอบพระคุณ

ขอกราบขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้า สำหรับองค์ราชาที่ทรงอยู่ท่ามกลางประชาชนของพระองค์ ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ยิ่งรู้ว่าทรงทำมากเท่าไร ยิ่งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ    อ่านต่อ