Bubee Homepage

24 พฤษภาคม 2019 สัญลักษณ์ของวันสุดท้าย

คนต่างชาติจะเหยียบย่ำกรุงเยรูซาเล็มจนกว่า

จะครอบกำหนดเวลาของพวกเขา

ถอดความจากลูกา 21:24
Mobile-Luke-21v23-24

23 พฤษภาคม 2019 สัญลักษณ์ของวันสุดท้าย

เพราะนี่เป็นวันแห่งการลงโทษ

ถอดความจาก ลูกา 21:22

Mobile-Luke-21v20-21

22 พฤษภาคม 2019 สัญลักษณ์ของวันสุดท้าย

ทุกคนจะเกลียดชังเจ้าเพราะนามของเรา

ถอดความจากลูกา  21:17

Mobile-Luke-21v16-19

21 พฤษภาคม 2019 สัญลักษณ์ของวันสุดท้าย

เราจะให้คำพูด ให้สติปัญญาแก่เจ้า

ซึ่งเหล่าศัตรูของเจ้านั้น จะต่อต้านหรือโต้แย้งพวกเจ้าไม่ได้เลย

ถอดความจาก ลูกา 21:15

Mobile-Luke-21v14-15

20 พฤษภาคม 2019 สัญลักษณ์ของวันสุดท้าย

สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น เพื่อว่าเจ้าจะได้พูดเป็นพยาน

ถอดความจากลูกา 21:13

Mobile-Luke-21v22-23

19 พฤษภาคม 2019 เอล เอลโยน พระเจ้าสูงสุด

พระเจ้าจึงทรงยกย่องพระองค์อย่างสูง

ประทานพระนามให้อยู่เหนือนามทั้งสิ้น

ถอดความจาก ฟีลิปปี 2:9
Namesof-May1919-Phil2-8

18 พฤษภาคม 2019 เอล เอลโยน พระเจ้าสูงสุด

เราจึงถวายสรรเสริญแด่องค์ผู้สูงสุด

ถอดความจาก ดาเนียล 4:34

Namesof-G1819-Dan4

ปฐมกาล ฉบับย่อ

หนังสือปฐมกาลชุดนี้ เป็นฉบับย่อที่ย่อให้สั้นลง  อ่านง่ายเพื่อให้เห็นภาพเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจน

คลิกได้เลย!ปฐมกาล

แต่..ถ้าอยากศึกษาในรายละเอียด

ก็อ่านฉบับเต็ม อ่านพระคัมภีร์เดิมได้ โดยกูเกิลหาคำว่า ปฐมกาล ก็จะได้อ่านพระคัมภีร์ฉบับเต็ม

 

Screen Shot 2019-05-16 at 1.42.24 PM

 

17 พฤษภาคม 2019 สัญลักษณ์ของวันสุดท้าย

เจ้าทั้งหลายจะได้ข่าวเรื่องการต่อสู้ สงคราม การจลาจล

ก็อย่าตกใจไป  สิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นก่อน แต่วาระสุดท้ายยังไม่มาถึง

ถอดความจากลูกา 21:9

Mobile-Luke-21v9-11

เรื่องล่าสุดในหมวด
พระคำประจำวัน

+

เรื่องล่าสุดในหมวด
เรื่องราวชีวิตจริง

+

ดูเรื่องอื่นๆ
 

+