Bubee Homepage

คำกำชับ

6  พฤษภาคม 2020

2-Tim-4-1-

2-Tim-4-1-comm

ข้ากำชับเจ้าต่อพระพักตร์พระเจ้าและพระเยซูคริสต์ ผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตาย เมื่อพระองค์และอาณาจักร ของพระองค์มาปรากฏ  ถอดความจาก 2 ทิโมธี 4:1

การกำชับของท่านเปาโลเป็นคำแรงมากในภาษา กรีก มีความหมายเชื่อมโยงเชิงกฎหมายเช่น พยานสาบานว่าจะพูดความจริง คำพูดต่อไปนี้ จึงไม่ใช่เป็นการสนทนาสองต่อสอง แต่ต่อพระพักตร์พระเจ้า พระผู้ทรงพิพากษาทุกคน จึงเป็นคำกำชับที่สำคัญยิ่งนัก สังเกตว่า พระเยซูในอนาคตสามตำแหน่งคือ ผู้พิพากษา ผู้จะเสด็จมา ผู้เป็นกษัตริย์เหนืออาณาจักรของพระองค์     ภาพวาดโดย Rembrandt

ปิดการแสดงความคิดเห็น.