Bubee Homepage

นาฮูม

30 พฤศจิกายน 2020

ต่อไปเป็นข้อความอธิบายสคริปต์ของนาฮูม ต้องขออภัยที่ไม่สามารถใส่คำไทยลงไปในตัวคลิปยูทูป เนื่องจากทางยูทูปเองไม่อนุญาตให้ทำเช่นนั้นแล้ว

0:02The book of the prophet Nahumหนังสือของผู้เผยพระคำ นาฮูม
0:06This short prophetic book is a collection of poems announcing the downfall of oneหนังสือคำพยากรณ์เล่มสั้น ๆ นี้ เป็นการรวบรวมบทกวีประกาศการล่มสลายของ
0:10of Israel’s worst oppressors, the ancient empire of Assyria and its capital city Nineveh.หนึ่งในศัตรูตัวร้ายของอิสราเอล  จักรวรรดิอัสซีเรียโบราณ และเมืองหลวงคือนีนะเวห์
0:16The Assyrians arose as one of the world’s first great empires.อัสซีเรียรุ่งเรืองขึ้น เป็นหนึ่งในจักรวรรดิแรกๆ ที่ยิ่งใหญ่
0:19And their expansion into Israel resulted in the total destruction and exile of theการขยายอาณาเขตเข้าไปในอิสราเอล ทำให้อิสราเอลล่มสลาย  เกิดการกวาด
0:24northern kingdom and its tribes.คนจากอาณาจักรเหนือและเผ่าต่าง ๆ ไปเป็นเชลย
0:26The Assyrian armies were violent and destructive on a scale that the world had never seen before.กองทัพอัสซีเรียโหดร้ายรุนแรงและก่อให้เกิดความหายนะที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อน 
0:31And so Israel and its neighbors were awaiting the downfall of Assyria,ดังนั้น อิสราเอลและประเทศเพื่อนบ้านจึงรอคอยการล่มสลายของอัสซีเรีย
0:35which eventually came in the year 612 BC.ซึ่งในที่สุด  ก็เกิดขึ้นก่อนคริสตศักราช 612 ปี
0:38The Babylonians rose up and began a rebellion that overtook Nineveh บาบิโลนเริ่มได้อำนาจและก่อการกบฏ ในที่สุดก็ชนะนีนะเวห์ 
0:42and brought down the Assyrian Empire.และทำลายจักรวรรดิอัสซีเรีย
0:44And so chapter 2 depicts the fall of Nineveh in vivid poetry.บทที่สองได้บรรยายถึงการแตกของกรุงนีนะเวห์อย่างชัดเจน
0:48And chapter 3 then explores the downfall of the empire as a whole.บทที่สามได้สืบค้นดูการล่มสลายของจักรวรรดิโดยรวม 
0:52But, this book isn’t just an angry tirade against Israel’s enemies.แต่หนังสือนี้ ไม่ใช่เป็นหนังสือประณามศัตรูของอิสราเอลเท่านั้น 
0:57The introductory chapter shows us that there is way, way more going on here.บทแรกได้บอกเราว่า มีอย่างอื่นมากกว่านั้น 
1:01The book opens with an incomplete alphabet poem that begin by describingหนังสือเริ่มต้นด้วยบทกวีที่เริ่มด้วยพยัญชนะต่อเนื่องอย่างไม่สมบูรณ์   อธิบาย
1:06a powerful appearance of God’s glory.การปรากฏของพระสิริของพระเจ้าที่เต็มด้วยฤทธิ์อำนาจ
1:08It’s very similar to how the previous book, Micah, begin and how the next book, Habakkuk, is going to conclude.คล้ายคลึงกับหนังสือเล่มก่อนคือมีคาห์  และหนังสือเล่มต่อไปคือฮาบากุกก็จะสรุปให้
1:15And it’s God, the all-powerful Creator, coming to confront the nations and bring His justice on their evil.และพระเจ้าผู้สร้างผู้ทรงอำนาจสูงสุด เสด็จมาประจัญกับประเทศต่าง ๆ  ทรงนำการพิพากษาลงโทษมาเหนือความชั่วของพวกเขา
1:21And the poem opens by quoting from the famous line of God’s self-descriptionบทกวีเปิดโดยอ้างถึง การที่พระเจ้าทรงอธิบายพระลักษณะของพระองค์เอง 
1:26after the golden calf incident, in the book of Exodus chapter 34,หลังจากเหตุการณ์วัวทองคำในหนังสืออพยพบทที่ 34
1:29“The Lord is slow to anger, He’s great in power, He won’t leave evil unpunished.”“พระเจ้าทรงกริ้วช้า ทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ พระองค์จะไม่ปล่อยให้คนผิดลอยนวล”
1:35And so the rest of the poem goes back and forth,บทกวีตอนต่อมา ก็จะกลับไปกลับมา
1:37contrasting the fate of the arrogant violent nations with the fate of God’s faithful remnant.ให้เราเห็นเคราะห์กรรมของประเทศที่รุนแรง กับอนาคตของผู้หลงเหลือที่ซื่อตรงต่อพระเจ้า
1:43When God brings down all the arrogant empires,เมื่อพระเจ้าทรงนำจักรวรรดิที่ยโสให้ล้มลง
1:46He will provide refuge for those who humble themselves before Him.พระองค์จะประทานที่ลี้ภัยให้กับคนที่ถ่อมตนต่อพระองค์
1:49Now here’s what’s really interesting.ตรงนี้ น่าสนใจมาก
1:51Is that you thought this book was only about Assyriaคุณคิดว่า หนังสือนี้กล่าวถึงอัสซีเรียเท่านั้น 
1:55but Nahum actually nowhere mentions Nineveh or Assyria in chapter 1.แต่นาฮูม กลับไม่ได้กล่าวถึงนีนะเวห์ หรืออัสซีเรียในบทที่หนึ่งเลย 
1:59And when he describes the downfall of the bad guys,และเมื่อเขาพรรณาถึงการล่มสลายของผู้ร้าย
2:02he uses Isaiah’s language  about the fall of Babylonเขาก็ใช้ภาษาของอิสยาห์ที่กล่าวถึงการล่มสลายของบาบิโลน
2:06(which happened much later in history).(ซึ่งเกิดขึ้นจริงหลังจากนั้นนานมาก)
2:08And not only that, Nahum also describes the downfall of the bad guysไม่แต่เพียงเท่านั้น นาฮูมยังอธิบายถึงจุดจบของคนร้าย
2:12as good news for the remnant of God’s people.ในฐานะที่เป็นข่าวดีของคนที่หลงเหลือของพระเจ้า
2:15It’s a direct allusion to Isaiah’s good  news about the downfall of Babylon.เป็นการกล่าวถึงข่าวดีของอิสยาห์ตรงๆ เรื่องการล่มสลายของบาบิโลน
2:19And so all these little details from Chapter 1, they come together to make a key point:และรายละเอียดเล็กๆ จากบทที่หนึ่ง ก็เข้ามารวมกันเป็นประเด็นหลัก
2:23for Nahum, the fall of Nineveh is being presented as an example.สำหรับนาฮูม การล่มสลายของนีนะเวห์ถือเป็นตัวอย่าง
2:28As an image of how God is at work in history in every age.เป็นภาพของการที่พระเจ้าทรงทำการของพระองค์ในทุกยุคทุกสมัย
2:32How He won’t allow the arrogant or violent empires of our world to endure forever.พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ความยโส หรือความรุนแรงของโลกยั่งยืนตลอดไป
2:38So the message of Nahum is actually very similar to that of Daniel.ข่าวสารของนาฮูมนั้นคล้ายคลึงกับดาเนียล
2:41Assyria stands in a long line of violent empires throughout history.อัสซีเรีย เป็นจักรวรรดิที่ใช้ความรุนแรงมาตลอดในประวัติศาสตร์
2:46And Nineveh’s fate is a memorial to God’s commitment to bring down the violent and the arrogant in every age.ชะตากรรมของนีนะเวห์เป็นเครื่องเตือนให้รู้ว่า พระเจ้าทรงมุ่งที่จะทำลายผู้ที่รุนแรงและยโสในทุกสมัย
2:54With this perspective from the opening chapter,ด้วยมุมมองดังกล่าวจากบทแรก
2:56the book then returns to its focus on Assyria.หนังสือก็กลับมาสนใจที่อัสซีเรีย 
2:58And so chapter 2 describes the Battle of Nineveh and the overthrow of the city in progressive stages.บทที่สองบรรยายถึงศึกของนีนะเวห์ และขั้นตอน ภาพของการที่เมืองถูกทำลาย
3:03So first, we see the front line of Babylonian soldiers.อย่างแรก เราเห็นทัพหน้าของบาบิโลน 
3:07And then we read about the charge of the chariots.แล้วเราก็ได้อ่านเรื่องการจู่โจมโดยรถม้า
3:09And then the chaos on the city walls as the city is breached.ความวุ่นวายปั่นป่วนที่กำแพงเมืองขณะที่เมืองกำลังจะแตก 
3:12Then the slaughter of Nineveh’s people. Then the plundering of the city.ต่อมาเป็นการสังหารหมู่ชาวเมืองนีนะเวาห์ ตามด้วยการปล้นสะดมเมือง
3:16Chapter 3 goes on to describe the results of the city’s downfall for the empire as a whole.บทที่สาม  ได้เล่าถึงผลของการล่มสลายของเมือง ซึ่งหมายถึงการล่มของจักรวรรดิอัสซีเรียด้วย
3:21So Nahum begins by  announcing a woe upon the cityนาฮูมเริ่มด้วยการประกาศวิบัติเหนือเมือง 
3:25whose kings built it with the blood of the innocent.เมืองที่กษัตริย์สร้างขึ้นมาจากเลือดเนื้อของคนที่ไร้ความผิด
3:28It’s an image of how injustice was built into the very system that made Assyria so successful.เป็นภาพของการที่ความ อยุติธรรมที่ฝังรากในระบบการปกครองที่ทำให้อัสซีเรียรุ่งเรือง
ติ3:34But their violence has sown the seeds of their own destruction, and so Assyria will fall before Babylon.แต่ความรุนแรงนี้เอง เป็นตัวหว่านความหายนะของพวกเขา และทำให้อัสซีเรียล่มสลายก่อนบาบิโลน 
3:40The book concludes with a taunt against the fallen king of Assyria.หนังสือสรุปด้วยการเย้ยหยันกษัตริย์อัสซีเรียที่หมดอำนาจ 
3:44He’s stricken with a fatal wound.ท่านมีบาดแผลฉกรรจ์ถึงตาย
3:46And from among all the nations, that he once oppressed, no one comes to help him.ไม่มีใครจากประเทศต่างๆ ที่กษัตริย์องค์นี้เคยกดขี่ เข้ามาช่วยเลย
3:51Rather they sing and celebrate his destruction.ทุกคนต่างร้องเพลงฉลองที่เห็นหายนะของพระองค์
3:55And that’s how the book ends.หนังสือจบลงอย่างนี้ 
3:58Now this is a gloomy book.นี่เป็นหนังสือที่หดหู่..
4:00But it’s important to see how Nahum’s message addressesแต่สิ่งที่สำคัญคือ ว่านาฮูมได้เน้น
4:03the tragic and perpetual cycles of human violence and oppression in every age.ความโศกสลด และวัฏจักรของความรุนแรงและการกดขี่ของมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัย
4:08Human history is filled with tribes and nations elevating themselvesประวัติศาสตร์โลกนี้เต็มด้วยการที่ชนเผ่าและประเทศต่าง ๆ พยายามยกฐานะของตนเอง
4:13and using violence to take what they want, resulting in the death of the innocent.โดยใช้ความรุนแรงเพื่อขู่เข็ญเอาสิ่งที่ตนต้องการ  ส่งผลให้คนไร้ผิดต้องตาย
4:18And the book of Nahum uses Assyria and Babylon as examplesหนังสือนาฮูมใช้อัสซีเรียและบาบิโลนเป็นตัวอย่าง
4:21to tell us that God is grieved.เพื่อบอกเราว่า พระเจ้าทรงเสียพระทัย
4:24And that He cares about the death of the innocent.พระองค์ทรงห่วงใยความตายของคนไร้ผิด
4:26And that His goodness and His justice compel Him to orchestrate the downfall of oppressive nations.และความดีและความยุติธรรมของพระเจ้า บังคับให้พระองค์จัดการกับประเทศที่กดขี่ข่มเหงประชาชน
4:32And God’s judgment on evil is good news.การที่พระเจ้าทรงพิพากษาความชั่วนั้น เป็นข่าวดี 
4:35Unless, of course, you happen to be Assyria.ยกเว้นแต่ว่า คุณเป็นอัสซีเรีย
4:38Which brings us all the way back to the conclusion of that opening poem in chapter 1.ซึ่งนำเรากลับไปสู่ข้อสรุปจากบทกวีในบทที่หนึ่ง
4:42Which tells us that, บทกวีบอกเราว่า 
4:43“The Lord is good and a refuge in the day of distress. He cares for those who take refuge in Him.”พระผู้เป็นเจ้าทรงประเสริฐ และทรงเป็นที่ลี้ภัยในวันยากลำบาก  พระองค์ทรงห่วงใยคนที่ลี้ภัยในพระองค์ 
4:50And so the little book of Nahum invites every readerหนังสือนาฮูมเล่มสั้น ๆ นี้ ชวนให้ท่านผู้อ่านทุกคน
4:53to humble themselves before God’s justice.ได้ถ่อมตนลงต่อความยุติธรรมของพระเจ้า 
4:56And to trust that, in His time, He will bring down the oppressors of every time and place.และเชื่อว่า ในเวลาของพระองค์ พระองค์จะทรงจัดการกับผู้กดขี่ไม่ว่าในยุคสมัยใด ที่ใด 
5:02And that’s what the book of Nahum is all about.และนี่คือเนื้อหาของหนังสือนาฮูม

ปิดการแสดงความคิดเห็น.