Bubee Homepage

27 สิงหาคม 12 มิตรภาพที่แตกร้าว

เมื่อเปโตรนึกขึ้นได้ เขาก็ร้องไห้

ถอดความจากมาระโก 14:72


จอห์น  เดบนี  เล่าเรื่องราวของคืนที่เปโตรปฏิเสธพระเยซูผ่านวงออเคสตรา

ปิดการแสดงความคิดเห็น.