Bubee Homepage

1 กันยายน 12 พระเยซูพบปีลาต

พระเยซูมิได้ทรงตอบอะไรต่อไป ทำให้ปีลาตประหลาดใจยิ่ง

ถอดความจาก มาระโก 15:5


 

หลังจากเวลาที่ไก่ขัน   เวลาที่น้ำตาแห่งความเสียใจของเปโตรได้ไหลออกมาไม่นาน

พระเยซูก็ถูกส่งไปหาปีลาตเพื่อให้เขาไต่สวนพระองค์

ปีลาตเป็นผู้แทนที่โรมส่งมา  เขาเท่านั้นมีสิทธิที่จะตัดสินคดีพระเยซูได้
แต่ปีลาตไม่ใช่ผู้ปกครองที่โง่เขลา ใครสั่งอะไรก็ทำ
เขายังมีความเป็นธรรม และเมื่อเขาถามพระเยซู เขาก็ต้องแปลกใจ

“ท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวรึ?”
พระเยซูทรงตอบเขาว่า “ท่านก็ว่าอย่างนั้นแล้ว”
เท่านั้นเอง เหล่าปุโรหิตธรรมาจารย์ ไม่พอใจ  กล่าวหาพระองค์อีกเสียงดังเซ็งแซ่
พวกเขากลัวว่า คดีอาจถูกยกฟ้อง

“ท่านจะไม่ตอบอะไรเลยหรือ ดูซิ พวกเขากล่าวหาท่านหลายข้อหา เยอะไปหมด”
แต่พระเยซูไม่ทรงตอบอะไร

ทำให้ปีลาตยิ่งแปลกใจมากขึ้นไปอีก

ปิดการแสดงความคิดเห็น.