Bubee Homepage

1 กันยายน 2013 เจ้าชายแห่งสันติ

พระเจ้าประทานบุตรชายคนหนึ่ง เพื่อพวกเรา
การปกครองจะอยู่บนบ่าของเขา
นามของเขานั้น จะเรียกกันว่า
“ที่ปรึกษาแสนอัศจรรย์   พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์
พระบิดานิรันดร์  เจ้าชายแห่งสันติ

ถอดความจาก อิสยาห์ 9:6

ปิดการแสดงความคิดเห็น.