Bubee Homepage

1 พฤษภาคม 2014 ทางแคบ

คนเป็นอันมากพยายามเข้าประตูนั้น 

แต่พวกเขาก็เข้าไปไม่ได้

ถอดความจากลูกา  13:24

 image

พระเยซูทรงอยู่ระหว่างการเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

แต่ระหว่างทางนั้น พระองค์ก็ทรงแวะตามหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อประกาศแผ่นดินของพระเจ้า

และเกิดมีคนหนึ่งทูลถามพระองค์ว่า

“พระองค์เจ้าข้า  คนที่รอดพ้นบาปนั้น มีจำนวนไม่มากใช่ไหมขอรับ?”

พระองค์ไม่ทรงตอบเขาตรง ๆ  แต่ทรงกล่าวว่า

“พวกเจ้าจงพยายามเข้าไปทางประตูแคบ

เราขอบอกเลยว่า คนเป็นอันมากพยายามเข้าประตูนั้น

แต่พวกเขาก็เข้าไปไม่ได้

เมื่อถึงเวลาเจ้าของบ้านปิดประตู  คนที่อยู่ข้างนอกก็เคาะ

“ท่านขอรับ โปรดเปิดประตูให้พวกเราด้วย”

แต่เจ้าของบ้านกลับตอบว่า

“เราไม่รู้จักเจ้า  เจ้ามาจากไหน….”

 

เพื่อน ๆ ครับ …หมายความว่าอย่างไรกัน
หลายคนอยากเข้าประตูสวรรค์ แต่เข้าไม่ได้
ก็พวกเขาไม่ได้มาตามที่พระเจ้าทรงบอก
เขาคิดเองว่าจะเข้าสวรรค์ด้วยวิธีนั้น วิธีนี้
ก็เจ้าของสวรรค์คือพระเจ้า
และพระเยซูเองก็ตรัสว่า เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต
ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้เว้นไว้มาทางเรา
พรุ่งนี้เราอ่านต่อนะครับ ว่าเกิดอะไรขึ้น

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.