Bubee Homepage

1 มีนาคม 2014 ความรัก

สามอย่างที่ยังอยู่ คึอ ความเชื่อ ความหวัง และความรัก

แต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุด

ถอดความจาก 1 โครินธ์ 13:13

Family_mue

พระคำตอนนี้ มีความหมายลึกซึ้งมาก
บู้บี้เองได้ยึดถือและเชื่อว่า

ไม่ว่าเราตั้งต้นทำอะไรในชีวิต  หรือยังทำค้างคาอยู่
ให้ใจของเราเชื่อในด้วยความดีสามประการคือ

  • ความเชื่อในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงอยู่เคียงข้าง ทรงเต็มด้วยฤทธานุภาพ
  • ความหวังใจว่า พระเจ้าจะทรงให้สิ่งดีที่เริ่มต้นนั้นได้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์
  • ความรักที่จะทำ  รักคนที่เราทำด้วย  รักในสิ่งที่เราทำอยู่
    ความรักทำให้เราอดทน ทรหด มีความเชื่อ และมีความหวัง
    ความรักจึงใหญ่ยิ่งนัก!

ลองคิดเรื่องนี้ ในฐานะที่เราเป็นพ่อ แม่  ลูก หรือคุณครู ลูกศิษย์ หรือเพื่อนซิ
เราจะเห็นภาพของความรักที่ประกอบด้วยความหวังและความเชื่อ…จริง ๆ

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.