Bubee Homepage

10 ธันวาคม 2013 ปฏิกริยาสองแบบ

ฝ่ายคนทั้งหลายรวมทั้งคนเก็บภาษีที่ได้ยิน

  ก็ได้รับว่า พระเจ้าทรงยุติธรรม

เพราะว่า เขาได้รับบัพติสมาของยอห์นแล้ว

ถอดความจากลูกา  7:29

Daily2013_12_10-1

 

คนไหนก็ตามที่ได้เจอกับยอห์นมาก่อน
พอได้ยินพระเยซูตรัสเรื่องอะไร
พวกเขาก็รับพระองค์ได้ง่าย
สมกับที่พระเจ้าได้ส่งยอห์นมาล่วงหน้าพระเยซู

แต่ยังมีคนอีกพวกที่ไม่ยอมรับคำของพระเยซู
เพราะเขาไม่ยอมรับคำของยอห์นมาก่อน
เขาไม่เชื่อคำของยอห์น
เขาก็ไม่เชื่อคำของพระเยซูด้วย
พวกนี้ คือเหล่าฟาริสีที่ตั้งกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม ความประพฤติขึ้นมามากมาย
เขาคิดว่า เขารู้ดีกว่าใคร…อะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือผิด
แต่หารู้ไม่ว่าเขาเข้าใจผิด

Daily2013_12_10-2

เพื่อน ๆ ครับ เพื่อนหลายคนอาจไม่รู้จักพระเจ้ามาก่อน
แต่เมื่อมีเพื่อนเล่าเรื่องให้ฟัง
ได้อ่านพระคำของพระเจ้ามาก่อน
หัวใจของเราก็อ่อนน้อมลงต่อพระองค์

ดีนะครับ  ไม่ต้องเป็นเหมือนพวกฟาริสี

 

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.