Bubee Homepage

11 ตุลาคม 11 เรื่องของน้ำ

จงมีใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
จงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ถอดความจาก 2  โครินธ์ 13:11

คำว่า น้ำ คำเดียวก็มีความหมายมากมายสำหรับเราทุกคน

เราขาดน้ำไม่ได้   แต่เมื่อน้ำมามาก

มามาก จนกลายเป็นภัย

เราต้องการน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะพากันรอดพ้นภัยจากน้ำ

และเมื่อไม่มีน้ำมาก

เรายังต้องการความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่หยุด

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.