Bubee Homepage

11 ธันวาคม 11 คนต้น

ถ้าคนใดอยากเป็นคนแรก

ก็ให้ผู้นั้นเป็นคนสุดท้าย

และรับใช้คนทั้งปวง

ถอดความจาก มาระโก 9:35

ภาพจากงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

แปลกที่คนส่วนใหญ่คิดว่า ถ้าจะได้เป็นผู้นำ เขาต้องพยายามเป็นหัวหน้า เป็นผู้บังคับบัญชา

แต่พระเยซูกลับตรัสว่า คนที่จะเป็นคนต้น  คนแรกได้นั้น  เขาจะต้องรับใช้คนอื่นก่อน

คนที่ผ่านการรับใช้ผู้อื่นมาก่อน   ย่อมเป็นหัวหน้าที่ดี

เพราะเข้าใจหัวใจของคนที่ต้องทำงานหนัก และใช้แรง

คนต้นที่ดี คือ คนที่ผ่านการเป็นคนรับใช้ผู้อื่นมาแล้ว 

ออ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.