Bubee Homepage

11 มีนาคม 12 ชำระพระวิหาร

วิหารของเราเขาจะเรียกว่า
เป็นวิหารแห่งการอธิษฐาน
สำหรับคนในชาติทั้งหลาย
แต่พวกเจ้ากลับทำให้เป็นถ้ำของพวกโจร!

ถอดความจาก มาระโก 11:15

เมื่อพระเยซูมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม  ก็ทรงเข้าไปในวิหาร

วิหาร เป็นที่ ๆ คนจะมาอธิษฐาน นมัสการพระเจ้า และฟังพระคำของพระองค์

ปรากฏว่า ในวิหารนั้น มีคนเข้ามาขายของกันมากมาย เหมือนตลาดนัด!

มีทั้งคนรับแลกเงิน และคนขายนกพิราบ เพื่อคนจะได้ซื้อเป็นเครื่องบูชา

พระองค์ทรงคว่ำโต๊ะของพวกเขา และขับไล่พวกเขาออกไป

“อะไรกัน?  ท่านทำอย่างนี้ทำไม?” คนหนึ่งโกรธ

แต่พระเยซูทรงห้ามไม่ให้เขาขายของและเอาสินค้าเข้ามาในลาน

ตรัสว่า

ดูซิ   วิหารของเราเขาจะเรียกว่า
เป็นวิหารแห่งการอธิษฐาน
สำหรับคนในชาติทั้งหลาย
แต่พวกเจ้ากลับทำให้เป็นถ้ำของพวกโจร!

 

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.