Bubee Homepage

11 เมษายน 2014 ใจอยู่ที่ทรัพย์

เพราะว่าทรัพย์สมบัติของเจ้าอยู่ที่ไหน
ใจของเจ้าก็อยู่ที่นั่น

ถอดความจาก ลูกา 12:34

Daily2014_4_11

ระยะนี้ พระเยซูทรงกล่าวถึงทัศนคติที่เรามีต่อสิ่งของบ่อย ๆ
พระองค์ตรัสกับสาวกของพระองค์อีก ครั้งนี้แปลก…

“ฝูงแกะเล็ก ๆ เอ๋ย อย่ากลัวเลย
เพราะพระบิดาทรงพอพระทัยที่จะให้แผ่นดินนั้นแก่พวกเจ้า

เจ้าจงขายของที่มีอยู่ และแจกจ่ายให้คนอื่น
จงทำกระเป๋าเงินที่ไม่มีวันเก่าเก็บ …
นั่นคือ จงให้ตัวเองมีทรัพย์ในสวรรค์ที่ไม่มีวันหมด
ขโมยไม่มาปล้น  แมลงไม่มากัด

รู้ไหม เพราะว่าทรัพย์สมบัติของเจ้าอยู่ที่ไหน
ใจของเจ้าก็อยู่ที่นั่น”

พระเยซูทรงสอนให้เราไม่เก็บสะสมของจนเกินความต้องการ
ไม่ได้ให้เป็นคนช่างสะสมโน่นนี่

และเราต้องมีน้ำใจแบ่งปันกับคนอื่นเสมอ .. การทำเช่นนั้น
เท่ากับเป็นการสะสมทรัพย์นิรันดร์ในสวรรค์
ใจจะได้อยู่ที่สวรรค์!

ปิดการแสดงความคิดเห็น.