Bubee Homepage

12 กุมภาพันธ์ 2014 ใครใหญ่?

เพราะคนที่เล็กน้อยสุด คือคนที่ใหญ่ที่สุด

ถอดความจาก ลูกา 9:48

Daily2014_2_11

วันหนึ่ง พระเยซูทรงได้ยินเสียงศิษย์ของพระองค์เถียงกันเสียงดัง

“อย่างข้าซิ ถึงจะเป็นผู้นำ”

“ข้าต่างหาก  ท่านนะ ไม่ฉลาดเท่าข้า”

“ที่จริงแล้ว เราน่าจะมีอะไรดีที่พระเยซูทรงเห็น  จึงทรงเรียกให้เราเป็นศิษย์”

เสียงที่พวกเขาทุ่มเถียงกันนั้น ฟังไป ๆ ก็น่าหนักใจ

พระเยซูทรงเรียกเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่งเข้ามาอยู่ข้างพระองค์ ตรัสว่า
”  ฟังนะ  ทุกคน  ถ้าคนใดก็ตาม ยอมรับเด็กคนนี้ ในนามของเรา
เท่ากับเขายอมรับเรา  และใครที่ยอมรับเรา
คนนั้น ก็ยอมรับพระเจ้าผู้ทรงใช้เรามา
เพราะคนที่เล็กน้อยสุด คือคนที่ใหญ่ที่สุด “

พวกเขาเข้าใจหรือเปล่านี่?

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.