Bubee Homepage

12 พฤศจิกายน 11 พระองค์เป็นใคร

เปโตรตอบพระเยซูว่า
“พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์
ผู้ได้รับการเจิมจากพระเจ้าขอรับ”

ถอดความจาก มาระโก 8:29

พระเยซูกับสาวก คุยกันระหว่างทาง  ภาพเขียนโดย โธมัส เครน  (1808-1859)

 

ระหว่างที่เดินทางไปยังหมู่บ้านแถบเซซาริยานั่นเอง…

พระเยซูตรัสถามสาวกว่า

“ผู้คนเขาพูดกันว่าเราเป็นใคร?”

เขาจึงทูลว่า  ”พูดกันไปต่าง ๆ นา ๆ ขอรับ  บ้างว่า  เป็นยอห์น บ้างก็ว่า เป็นเอลียาห์

บางคนก็บอกว่า ท่านคือ ผู้เผยคำของพระเจ้า”

“อืมม..  แล้วพวกท่านล่ะ  คิดว่าเราเป็นใคร?”

เปโตรตอบพระเยซูทันทีว่า “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ ผู้ได้รับการเจิมจากพระเจ้าขอรับ”

“ถ้ารู้อย่างนั้นแล้ว  ก็อย่าบอกใครเชียวนะ”

อ่านเรื่องนี้แล้ว รู้สึกว่า ไม่เข้าใจ  อธิบายง่าย ๆ ที่สุดคือ

คนคิดว่า พระเยซูทรงเป็นเหมือนยอห์น ผู้ที่เรียกคนให้กลับใจ

บางคนคิดว่า พระเยซูทรงทำการอัศจรรย์มากมาย

ดูแล้ว เหมือน ๆ กับเอลียาห์ที่ทำมหัศจรรย์หลายอย่าง

บางคนคิดว่า พระเจ้าทรงส่งพระเยซูมาทำหน้าที่ผู้เผยพระคำ  เพื่อบอกให้ผู้คนรู้ว่า พระองค์ตรัสอย่างไร

แต่เปโตรรู้ดีว่า  พระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่านั้น

ทรงเป็นพระคริสต์  มาเพื่อช่วยให้มนุษย์ในโลกให้รอดพ้นบาป

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.