Bubee Homepage

12 พฤษภาคม 12 ข่าวประเสริฐต้องไปทั่ว

ท่านจะต้องยืนต่อหน้าเจ้าเมือง  และกษัตริย์เพราะเรา

เพื่อจะได้เป็นพยานแก่พวกเขา

ข่าวประเสริฐจะต้องถูกประกาศออกไป

ทั่วประชาชาติทั้งปวงเสียก่อน

ถอดความจาก มาระโก 13:9

ภาพวาดโดยคาร์ล บลอช (1834-1890)

ก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงบนไม้กางเขน  ทรงบอกล่วงหน้าว่า

คนที่รักพระองค์จะเป็นพยานถึงพระองค์…จะพูดถึงข่าวประเสริฐ

ข่าวประเสริฐก็คือ เรื่องของการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์

เรื่องที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนได้กลับใจใหม่

เพื่อเขาจะได้มีมิตรภาพกับพระองค์  เชื่อฟังและอ่อนน้อมต่อพระองค์

ข่าวประเสริฐนี้ ทุกคนทั้งโลกจะต้องได้รับรู้

เราทุกคนที่เชื่อในพระเจ้า ก็เป็นคนหนึ่งที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐนี้

และบางครั้งกว่าใครสักคนจะได้ยินข่าวประเสริฐ

คนที่บอกเล่าอาจถูกจับเข้าคุก อาจถูกโบย  และทำร้าย

เหมือนกับเรื่องของคุณมินที่เคยเล่าให้ฟัง

 

พระบิดาเจ้าผู้สถิตในสวรรค์
พระองค์ทรงรักเราจนได้ส่งพระเยซูลงมาในโลก
เพื่อทุกคนที่วางใจในพระเยซู  จะไม่ต้องพินาศ

แต่จะได้ชีวิตนิรันดร์

ขอพระองค์ทรงช่วยเราที่จะกล้าหาญในการแบ่งปัน
เรื่องราวของพระเยซู พระบุตรของพระองค์ ให้กับเพื่อนรอบข้างเราด้วยครับ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.