Bubee Homepage

12 มกราคม 12

จงให้ชีวิตเกิดผลให้สมกับที่กลับใจใหม่ 

ถอดความจาก มัทธิว 3:8

johnpreaching

พอมีคนมารับบัพติสมากับยอห์น  คนฟาริสีกับคนสะดูดีก็ออกมาด้วย
คนสองพวกนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่รักษากฎบัญญัติเคร่งครัดต่อหน้าคน

แต่ลับหลังไม่เป็นเช่นนั้น  เป็นคนประเภทมือถือสาก ปากถือศีล

พอยอห์นเห็นพวกเขาก็เรียกเขาว่า ” เจ้าชาติงูร้าย!

ใครได้เตือนให้พวกเจ้าหนีการลงโทษของพระเจ้า

จงให้ชีวิตเกิดผลสมกับที่กลับใจใหม่”

ยอห์นเตือนพวกเขาว่า ถ้ากลับใจจริง ชีวิตต้องเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เป็นเหมือนเดิม

ปิดการแสดงความคิดเห็น.