Bubee Homepage

12 มกราคม 2014 พระเยซูทรงรักฉัน

ก็นี่แหละ เราจึงรู้จักความรักของพระเจ้า
โดยที่พระเยซูได้ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อเรา 

ถอดความจาก 1 ยอห์น 3:16

http://www.youtube.com/watch?v=-JOOMnWcIGQ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.