Bubee Homepage

12 มิถุนายน 2013 พระเจ้าทรงฟัง

พระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้ว

ถอดความจาก ลูกา 1:13
Daily2013_6_12-1

วันหนึ่ง ท่านเศคาริยาห์จับฉลากเพื่อจะได้ทราบว่า ต้องทำงานหน้าที่ไหน

ท่านจับฉลากได้ว่า ต้องเข้าไปในพระวิหาร ในห้องบริสุทธิ์   เพื่อเผาเครื่องหอม

การเผาเครื่องหอมนี้ จะไปพร้อม ๆ กับคำอธิษฐานต่อพระเจ้า

เป็นที่พอพระทัยของพระองค์   เขาคงอธิษฐานเหมือนอย่างกษัตริย์ดาวิดที่ว่า

“ขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้า  เป็นดังเครื่องหอมต่อพระพักตร์ของพระองค์ …”

ขณะที่ท่านเศคาริยาห์กำลังเผาเครื่องหอม

ประชาชนจำนวนมากมายก็อธิษฐานกันอยู่ข้างนอก

ขณะนั้นเอง…. แทนที่เขาจะอยู่คนเดียว… กลับมีใครอีกคนหนึ่งมายืนข้าง ๆ แท่นบูชา !!

Daily2013_6_12-2

 

“โอ๊ะ…. โอ๊ะ….. ”  เขาอุทานอย่างตกใจ  ไม่รู้จะพูดอะไรออกมา

ทูตสวรรค์ของพระเจ้าตัวจริงมาพบเขาในห้องนี้ !!   เป็นไปได้อย่างไร??

“เศคาริยาห์เอ๋ย  ขอท่านอย่าตกใจกลัวอย่างนั้นเลย” ทูตสวรรค์กล่าวเสียงนุ่มนวล

“พระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วนะ ”  เศคาริยาห์ ตาโต…

คำอธิษฐานอะไรหรือ?  ทุกวันเขาอธิษฐานหลายอย่าง

ขอลูก…  ขอเพื่อพระเจ้าจะทรงแก้ปัญหาให้คนโน้น คนนี้

ขอให้พระเจ้าทรงส่งพระผู้ช่วยให้รอด…

ขอเยอะจริง ๆ  ….. แล้วมันเป็นคำตอบอันไหนนะ?

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.