Bubee Homepage

12 สิงหาคม 12 วันแม่ของเรา

เพราะพระเจ้าทรงปั้นส่วนภายในของฉัน

ทรงทอร่างของฉันเข้าด้วยกันในครรภ์มารดาของฉัน

ถอดความจาก สดุดี 139:13

ภาพจาก blog.civilisation2.org

 

คำอธิษฐานขอบคุณ…….

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับแม่ของเราทุกคนที่ได้อุ้มครรภ์จนเราเกิดมา

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแม่  ให้แม่มีสุขภาพแข็งแรง

ขอบคุณพระเจ้าที่เราโตมาได้จนวันนี้

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความสุข ความทุกข์ที่ผ่านมา

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแม่ที่ไม่เคยได้รู้จักองค์พระเยซู

ให้ได้รู้จักความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์

ขอพระเจ้าทรงให้เรารักแม่ของเรามากขึ้นทุกวัน

ขอบคุณพระเจ้าที่เราทูลขอต่อพระองค์ได้….. และพระองค์จะทรงฟัง

ปิดการแสดงความคิดเห็น.