Bubee Homepage

12 สิงหาคม 2013 ต้องกลับใจจริง

จงพิสูจน์ว่า เจ้ากลับใจจริงด้วยผลที่เกิดขึ้น

ถอดความจาก ลูกา 3:8

Daily2013_8_12-1 (1)

 

บางคนกลับใจใหม่  และรับบัพติสมาด้วยความจริงใจ พวกเขาสำนึกผิดจริง ๆ

แต่บางคนนี่ซิ  แค่คิดว่า พวกเขารับบัพติสมา จุ่มตัวลงในน้ำแล้วก็จะโอเค  แปลว่า กลับใจใหม่แล้ว

ยอห์นรู้ทันพวกนี้   เขากล่าวคำพวกนั้นว่า  ”เจ้าชาติงูร้าย!”    โอ… น่าตกใจจริง

“ใคร  ใคร เตือนพวกเจ้าให้หนีจากพิโรธของพระเจ้าที่จะมาถึงคนที่ทำบาป

เจ้าจะต้องพิสูจน์ว่า เจ้ากลับใจจริง ๆ ด้วยผลที่เกิดขึ้น

พวกเจ้าบางคนคิดว่า มีอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษของเจ้านั่นก็พอแล้ว 

ไม่พอหรอก เพราะเจ้าต้องกลับใจจริง ๆ ไม่ใช่ลูบหน้าปะจมูกเช่นนี้…..

 

Daily2013_8_12-2 (1)

 

เจ้าไม่รู้หรือว่า พระเจ้าจะสั่งให้มีลูกหลานของอับราฮัมเกิดจากก้อนหินรอบ ๆ เหล่านี้ได้

ขวาน..วางไว้ที่โค้นต้นไม้แล้ว มันพร้อมที่จะโค่น

ต้นไม้ทุกต้นที่ไม่เกิดผลดี ๆ จะต้องถูกตัดทิ้ง และโยนลงในกองไฟ”

ยอห์นกำลังบอกพวกเขาว่า

ต้องกลับใจจริง ๆ  และชีวิตต้องเปลี่ยน และหากไม่จริง … ก็ต้องพินาศ !!

ปิดการแสดงความคิดเห็น.