Bubee Homepage

13 กรกฎาคม 11 ทางของธัน 29

เราทั้งหลายได้ทำผิด  ทำบาป ทำชั่ว และดื้อดึงต่อพระเจ้า
เราหันหนีไปจากพระบัญญัติ
และพระบัญชาของพระองค์

ถอดความจากดาเนียล 9:4-5

ตอนแรก ธันคิดได้เพียงว่า ทำบาปกับตัวเอง

แต่แล้ว เขาก็ค่อย ๆ  เริ่มเห็นว่า สิ่งที่เขาทำนั้น ส่งผลให้ใครบ้าง
มันส่งผลร้ายให้กับคนมากมาย!

จริงซิ  ….  แล้วจะแก้ไขทั้งหมดนี้ได้อย่างไร

พระวิญญาณทรงช่่วยให้เขาเห็นตัวเองชัดเจนแล้ว

เมื่อคนใดคนหนึ่งไม่สบายใจ  เสียใจกับสิ่งที่ตนเองทำลงไป

เริ่มรู้สึกสำนึกผิด… มันจะนำไปสู่การกลับใจใหม่ !

ปิดการแสดงความคิดเห็น.