Bubee Homepage

13 ตุลาคม 12 พระศพในถ้ำ

เมื่อเชิญพระศพลงมาก็เอาผ้าป่านนั้นพันพระศพ

และนำไปเก็บไว้ในถ้ำสกัดใหม่

โดยกลิ้งก้อนหินปิดปากถ้ำไว้

ถอดความจาก มาระโก 15:46

ภาพวาดโดยเจมส์ ทิสสอท (1836-1902)

พอพลบค่ำ เป็นวันก่อนวันสะบาโต ซึ่งเป็นวันที่ชาวยิวถือว่า เป็นวันบริสุทธิ์
คนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกสภา เป็นคนที่ใคร ๆ นับถือ คือท่านโยเซฟ ชาวอาริมาเธีย
ได้มีใจกล้ามาก ขอเข้าไปหาปีลาต
“ท่านขอรับ ข้าพเจ้าขออนุญาตนำพระศพของพระเยซูลงมา เพื่อเอาไปเก็บไว้ในถ้ำเก็บศพที่ข้าพเจ้าเตรียมไว้”
“อ้าว” ปีลาตแปลกใจ หันไปถามนายร้อย “พระเยซูทรงตายแล้วหรือ?”
“ขอรับ พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ตั้งแต่บ่าย”
“ถ้าอย่างนั้น ก็เชิญเลยท่านโยเซฟ ขอให้ท่านทำตามที่ท่านเห็นสมควร”

ท่านโยเซฟผู้นี้ ได้เตรียมผ้าป่านไว้ห่อพระศพ เมื่อเชิญพระศพลงมาก็เอาผ้าป่านนั้น พันพระศพ
และนำไปเก็บไว้ในถ้ำสกัดใหม่ โดยกลิ้งก้อนหินปิดปากถ้ำไว้อย่างเรียบร้อย

ปิดการแสดงความคิดเห็น.