Bubee Homepage

13 ธันวาคม 12 กว่าจะรู้ใจ 15

สิ่งที่ตาใด ๆ ไม่เห็น  หูใด ๆไม่ได้ยิน

สิ่งที่มนุษย์คาดคิดไม่ถึง

คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้กับคนที่รักพระองค์

ถอดความจาก 1 โครินธ์ 2:9

นอกจากความรอดพ้นบาปที่พระเจ้าประทานให้กับคนที่รักพระองค์แล้ว

ยังมีหลายสิ่งดีที่พระเจ้าทรงพอพระทัย ที่จะให้กับคนที่รักพระองค์ด้วย

ในชีวิตที่เราดำเนินไป  ความทุกข์ยาก  ความสุข  ความล้มเหลว ความสำเร็จที่เจอะเจอ

ล้วนเป็นก้าวแต่ละก้าวที่จะช่วยให้เราได้รับสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้

ทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า

สำหรับคนที่รักพระองค์

ปิดการแสดงความคิดเห็น.