Bubee Homepage

13 มีนาคม 13

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด นครเยรูซาเล็ม 
จงสรรเสริญพระเจ้าของเจ้า โอ ศิโยน
เพราะพระเจ้าทรงทำให้ดาลประตูเมืองเข้มแข็ง 
พระองค์ทรงอำนวยพระพรลูก ๆที่อยู่ในเมือง

พระองค์ทรงทำให้เธอมีสันติภาพตามเขตแดน

และทรงทำให้เธอมีข้าวสาลีชั้นดีที่สุด

 ถอดความจาก สดุดี 147:12-14

Daily2013_3_13ข้อความข้างบน เป็นคำถวายสดุดีแด่พระเจ้าของราชาดาวิด

พระองค์ทรงเป็นราชาที่ต้องดูแลบ้านเมืองให้กินดีอยู่ดี

แต่ราชาดาวิดไม่ได้พึ่งที่ตัวพระองค์เอง

ราชาดาวิดพึ่งพระเจ้า… ทรงรู้ว่า ความรุ่งเรืองของเมืองมาจากพระเจ้า

ในสมัยของราชาดาวิด

เราจึงเห็นความแตกต่างของเมืองที่ไม่มีพระเจ้า และเมืองที่มีพระเจ้าเป็นผู้ครอบครอง

ทุกวันนี้  ชีวิตของคนที่มีพระเจ้า จึงมีพระเจ้าเป็นผู้ครอบครอง

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.