Bubee Homepage

14 กรกฏาคม 2014 ฟาริสี..คนเก็บภาษี

เพราะทุกคนที่ยกตัวขึ้น จะต้องถูกเหยียดให้ต่ำลง
แต่ทุกคนที่ถ่อมตัวลงจะถูกยกขึ้น

ถอดความจาก ลูกา 18:14

Daily2014_7_14

ต่อมา พระเยซูทรงเล่าเรื่องอุปมาให้ศิษย์ฟังอีกเรื่อง

เป็นอุปมาสอนใจ คนที่คิดว่าตนเองดีและดูหมิ่นคนอื่น

……..มีชายสองคนขึ้นไปอธิษฐานที่พระวิหาร

คนหนึ่งเป็นฟาริสี  อีกคนเป็นคนเก็บภาษี

ฟาริสียืนนึกในใจว่า “พระเจ้าข้า  ขอบคุณพระองค์
ที่ข้าฯ ไม่เหมือนคนอื่นที่เป็นคนโลภ คนอธรรม ล่วงประเวณี
ดีที่ข้าฯ ไม่เหมือนคนเก็บภาษีที่ยืนตรงนั้น
ข้าฯ ถือศีลอดอาหาร สองครั้งต่อสัปดาห์
ข้าฯ ถวายรายได้หนึ่งในสิบแด่พระองค์ไม่ขาด”

ส่วนคนเก็บภาษียืนก้มหน้า ทุบที่อกของตนเองด้วยความชอกช้ำใจ
“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเมตตา
ต่อคนบาปอย่างข้าพเจ้าด้วย”
เขาได้แต่ร้องเช่นนี้เพราะรู้สึกว่าตัวเองบาปหน้กมาก

พระเยซูสรุปว่า
“บอกให้เลยนะว่า
คนเก็บภาษีนี้ กลับไปบ้านก็นับว่าเป็นคนดีกว่าอีกคน
เพราะทุกคนที่ยกตัวขึ้น จะต้องถูกเหยียดให้ต่ำลง
แต่ทุกคนที่ถ่อมตัวลงจะถูกยกขึ้น”

ปิดการแสดงความคิดเห็น.