Bubee Homepage

14 กันยายน 2013 อดพระคำ

ดูเถอะ วันหนึ่งจะถึงเวลา ที่เราจะส่งภัยมายังแผ่นดิน
… ไม่ใช่อดอาหาร หรือน้ำ
เต่จะเป็นการอดฟังพระวจนะของพระเจ้า

ถอดความจาก อาโมส 8:11

thirs

ครั้งหนึ่ง ตลอดระยะเวลาก่อนที่พระเยซูจะมาบังเกิดได้ 400 ปี
พระเจ้า ไม่ได้ตรัสกับคนอิสราเอลเหมือนอย่างที่ตรัสผ่านผู้กล่าวคำของพระเจ้า
อย่างเช่นท่านอิสยาห์ เยเรมีย์  อาโมส ฯลฯ
400 ปีที่คนอิสราเอลไม่ได้ยินพระดำรัสของพระเจ้าเหมือนเคย
พระดำรัสที่คอยตักเตือนให้เขาทำสิ่งที่ถูกต้อง

ชีวิตเราสั้น ๆ  แต่เราอดพระคำของพระเจ้าได้เหมือนกัน
เมื่อเราปิดหู ปิดตา  ปิดใจของเราไม่ฟังพระคำของพระองค์

หันไปฟัง ไปดู  เปิดใจให้กับสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้จนกลายเป็นอดพระวจนะของพระเจ้า
เราเอง เป็นผู้ที่ต้องระวังไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเรา
เพราะมันอันตราย!

เพื่อน ๆ ชาวซีเรียกำลังลำบากนัก มหาอำนาจชาติอื่นกำลังพยายามช่วย
หรือพยายามยึดอำนาจ  รักษาผลประโยชน์เอาไว้….??

พวกเขาต้องการคำอธิษฐานของเรานะ  อย่าลืม

ปิดการแสดงความคิดเห็น.