Bubee Homepage

14 กุมภาพันธ์ 13 Happy Valentine

แต่ถ้าเรารักกันและกัน

พระเจ้าก็ทรงอยู่ในเรา

และความรักของพระเจ้าก็เต็มเพียบพร้อมในเรา

ถอดความจาก 1 ยอห์น  4:12

image

ปิดการแสดงความคิดเห็น.