Bubee Homepage

14 มกราคม 12 เด็ก..จากมุมมองของพระเยซู

“ถ้าผู้ใด ยอมรับเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่งนี้ เพราะเห็นแก่เรา

ผู้นั้นก็ยอมรับเราด้วย”

ถอดความจากมาระโก 9:37

ภาพวาดโดย เจมส์ ทิสสอท (1836-1902)

ดูซิ  สาวกของพระเยซูกำลังยืนเรียงแถวกันอยู่ทำไม…

เพราะวันนั้น พวกเขาเีถียงกันไปมาว่า

“ฉันใหญ่กว่านาย”  อีกคนก็ว่า “ฉันเก่งกว่านาย”

“ฉันยอดที่สุด” อีกคนคิดในใจ

แต่พระเยซูทรงทรงอุ้มเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่ง แล้วตรัสกับเขาว่า

“ถ้าผู้ใด ยอมรับเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่งนี้ เพราะเห็นแก่เรา

ผู้นั้นก็ยอมรับเราด้วย

และไม่ใช่ยอมรับเราแต่เพียงคนเดียว

แต่เท่ากับยอมรับพระเจ้าผู้ทรงใช้เรามาด้วย”

 

ปฏิบัติอย่างไรกับเด็กเล็ก ๆ ที่ใคร ๆ มองว่า เป็นคนเล็กน้อย

เหมือนกับว่าได้ทำแก่พระเยซู…..

ยอดจริง ๆ

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.