Bubee Homepage

14 เมษายน 2012 สะดูสีเป็นใคร?

มีคนกลุ่มสะดูสีบางคนมาหาพระเยซู
พวกเขาสอนว่า ไม่มีการฟื้นขึ้นมาจากความตาย

ถอดความจาก มาระโก 12:18

สะดูสี เป็นกลุ่มผู้นำศาสนาของชาวยิวที่มั่งคั่ง   พวกเขาถือว่า ตนเองเป็นคนชั้นสูงในสังคม     ส่วนใหญ่เป็นปุโรหิต และพวกเขาจะไม่เชื่อในสิ่งอัศจรรย์ใด ๆ       พวกนี้เป็นคนที่สืบเชื้อสายมาจากตระกูลของปุโรหิตมาตั้งแต่ไหนแต่ไร  และจะยึดถือกฎของโมเสสอย่างเคร่งครัด

ครั้งหนึ่งพวกเขา พร้อมกับคนกลุ่มฟาริสี (คนฟาริสีไม่ร่ำรวยเท่าสะดูสี ไม่ได้เป็นคนชั้นสูงมากเหมือนสะดูสี แต่เป็นพวกที่เย่อหยิ่ง คิดว่าตัวเองดี  มีธรรมะมากกว่าใคร ๆ ในสังคม)  พากันไปพบยอห์นนอกกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะรับบัพติสมา   ก็โดนยอห์นดุว่า “เจ้าชาติงูร้าย!…..”

พระเยซูทรงทำการอัศจรรย์มากมาย  และทรงสอนถึงการฟื้นขึ้นมาจากความตาย  ทรงสอนถึงทูตสวรรค์ และวิญญาณ  ทำให้เป็นที่ขัดใจของสะดูสีทั้งกลุ่ม   พวกเขายึดถือแต่คำสอนของโมเสสที่พวกเขารวบรวมมาเป็นลายลักษณ์อักษร  เรียกว่า โตราห์   จะไม่ยอมเชื่ออะไรที่พระเยซูทรงบอกไว้

ครั้งนี้ คนสะดูสีบางคน มาหาพระเยซู  เพื่อถามพระองค์เกี่ยวกับกฎการสืบตระกูลของครอบครัว ที่ว่า “ถ้าชายคนหนึ่งตาย แต่ภรรยายังมีชีวิตอยู่โดยทั้งสองไม่มีบุตรชาย  ก็ให้น้องชายของผู้ตายรับพี่สะใภ้เป็นภรรยา เพื่อสืบตระกูลในนามของพี่ชายเอาไว้”

มันเป็นกฎที่แปลกมาก ในประเทศแถบบ้านเราไม่เป็นแบบนั้น

พรุ่งนี้เราจะดูว่า พวกเขาถามอะไร….

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.