Bubee Homepage

15ตุลาคม 11 ซ่อนไม่ได้

ผู้หญิงคนหนึ่ง… เมื่อได้ยินข่าวของพระองค์
ก็มากราบที่พระบาทของพระองค์

ถอดความจาก มาระโก 7:25

ภาพวาดโดยวิลเลียม โฮล (1846-1917)

 

พระเยซูทรงเดินทางไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเป็นเมืองริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครรู้ว่า ทรงอยู่ที่นั่น

จึงทรงหลบเข้าไปในบ้านแห่งหนึ่ง

แต่พระองค์อยู่ลำพังได้ไม่นาน

มีผู้หญิงคนหนึ่งได้ข่าวมาว่า พระองค์ทรงมาที่นั่น

เธอรีบเข้าเฝ้าพระองค์ทันที  ไม่รีรอ  ไม่ต้องชวนคนโน้นคนนี้ เธอมาคนเดียว

ทำไมล่ะ?…..  ก็เพราะเธอมีเรื่องเดือดร้อนใจมาก

เธอรู้ว่า พระเยซูทรงมีฤทธิ์อำนาจที่จะช่วยเธอได้แน่นอน

เธอไม่สงสัยสักนิดว่า พระเยซูจะไม่ช่วยเธอ

ผู้หญิงคนนั้น เป็นชาวซีเรีย  พูดภาษากรีก  แตกต่างไปจากคนอิสราเอลทั่วไป

ในสายตาของคนอิสราเอล  เธอเป็นคนต่างชาติ… คนนอกศาสนา!

พอเธอพบพระเยซู ก็กราบลงที่พระบาทของพระองค์

เราเคยอยากเจอใครแบบหญิงคนนี้บ้างไหม…. พอเจอแล้วก็กราบเท้าเลย….

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.