Bubee Homepage

15 กรกฎาคม 12 อย่าว่าอย่างนั้นซิ ขอรับ

แม้ใคร ๆ จะทิ้งพระองค์

แต่กระผมจะไม่ทิ้งพระองค์แน่

ถอดความจาก มาระโก 14:29

ได้ไง… พระเยซูตรัสกับพวกเราอย่างนี้ไม่ได้นะ

ในเมื่อกระผมตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทิ้งพระองค์ไป

ไม่ว่าพระองค์จะอยู่ที่ไหน ทำอะไร

เปโตรยืนยันว่า เขาจะจงรักภักดีต่อพระเยซูเสมอ

แต่พระเยซูตรัสตอบเขาว่า  ”คืนนี้แหละ  ก่อนไก่ขัน เจ้าจะกล่าวว่า ไม่รู้จักเรา สามครั้ง”

“หา…เป็นไปไม่ได้ขอรับ  แม้กระผมจะต้องตายกับพระองค์

กระผมจะไม่ปฏิเสธพระองค์เลย…” เปโตรยืนกราน

“กระผมก็จะไม่ห่างพระองค์”

“กระผมจะไม่ทิ้งพระองค์”

ทุกคนกล่าวเหมือน ๆ กัน

ปิดการแสดงความคิดเห็น.