Bubee Homepage

15 กรกฎาคม 2014 พระเยซูกับเด็ก

คนใดที่ไม่ได้ยอมรับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็ก ๆ
เขาจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินนั้น

ถอดความจาก ลูกา 18:17

christ9

แล้วไม่นานก็มีพ่อ แม่ ผู้ใหญ่พาเด็ก ๆ เข้ามาหาพระเยซู
พวกเขาอยากให้พระองค์ทรงแตะต้องเด็ก ๆ
เป็นธรรมเนียมที่ผู้ใหญ่แตะตัวเด็กและอธิษฐานหรืออวยพรให้
ยิ่งเป็นพระเยซูทำให้ พ่อแม่ก็รู้ว่า ต้องได้พรอย่างแน่นอน

ใช่สิ  เด็ก ๆ อยู่ที่ไหนก็จะมีเรื่องสนุกสนาน
เสียงเจี๊ยวจ๊าวขรมไปหมด บางคนจะร้องไห้ บางคนจะตะโกน
ศิษย์ของพระเยซูเห็นเด็ก ๆ มาพร้อมกับผู้ใหญ่ พวกเขาจึงห้ามไม่ให้มาใกล้ ๆ พระองค์

แต่พระเยซูกลับทรงเรียกพวกเขามาใกล้ ๆ ตรัสว่า
“จงยอมให้เด็กเล็ก ๆ เข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขา
เพราะแผ่นดินของพระเจ้าจะเป็นของคนที่เป็นอย่างเด็กเหล่านั้น
เราบอกความจริงว่า
คนใดที่ไม่ได้ยอมรับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็ก ๆ ยอมรับ
เขาจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินนั้น

ปิดการแสดงความคิดเห็น.