Bubee Homepage

15 สิงหาคม 2013 พระผู้ช่วยให้รอด

พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลาย

รับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบระสุทธิ์ และด้วยไฟ!

ถอดความจาก ลูกา 3:16

image

เมื่อมีคนถามว่า ยอห์นเป็นพระผู้ช่วยที่พวกเขารอมานานหรือไม่
ยอห์นก็ปฏิเสธ และกล่าวว่า
“เราให้บัพติสมาด้วยน้ำ  แต่พระองค์ที่จะเสด็จมานั้น จะให้บัพติสมาที่แปลกออกไป
คือพระองค์จะให้ด้วยพระวิญญาณและด้วยไฟ!”
พระวิญญาณของพระเจ้าจะเติมชีวิต
ไฟของพระองค์จะชำระบาปผิดให้สิ้น

image

ยอห์นกล่าวต่อไปว่า “พระองค์ทรงถือพลั่วเพื่อเก็บกวาดลานข้าวให้ทั่ว
เพื่อเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง
ส่วนแกลบนั้น พระองค์จะทรงเผามันด้วยไฟที่ใครก็ไม่อาจดับได้”

ยังไงกันนี่?…..

ยอห์นหมายความว่า หากใครเป็นแกลบ ไม่สำนึก ไม่กลับใจจากความผิดบาป
ไม่หันมาวางใจในพระองค์  รับการชำระบาป
ก็จะต้องถูกเผาในไฟที่ไม่รู้ดับ !

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.