Bubee Homepage

16 กันยายน 11 อย่าแก้แค้นเลย

อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ใครคนใดเลย

ถอดความจาก โรม 12:17

การแก้แค้นคือ  การทำสิ่งไม่ดีตอบแทนสิ่งร้าย ๆ ที่คนอื่นได้ทำกับเรา

แก้แค้นคือ การทำคืนในสิ่งที่คนอื่นทำให้เราไม่พอใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม

ใจที่มีแค้นอยู่นั้น มันหนักมาก  และคิดว่า จะให้เบาขึ้นได้ก็ต้องลงมือทำร้ายฝ่ายตรงข้าม

แต่บางครั้ง แค้นที่ชำระ กลับกลายเป็นอันตรายกับตัวเอง

มิ้น ทำให้เพื่อนเจ็บได้สะใจ   แต่ตัวเองก็เจ็บด้วย

หลังของมิ้น เจ็บเป็นเวลานาน  แม้กระทั่งโต

บางครั้ง หลังที่เคยเจ็บในวันที่ตกจักรยานนั้น ก็กลับมาเจ็บอีก

พระเจ้าทรงสอนเราว่า อย่าแก้แค้นเลย… พระองค์จะทรงตอบแทนให้เอง

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.