Bubee Homepage

16 มกราคม 2014 งานที่ถูกส่งไป

พระเยซูทรงใช้พวกเขาออกไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้า
และรักษาโรคต่าง ๆ ให้หาย

ถอดความจาก ลูกา 9:2

Daily2014_1_16

 

วันหนึ่ง  พระเยซูทรงเรียกศิษย์ใกล้ชิดทั้ง 12 คนเข้ามาพร้อมหน้าพร้อมตา
พระองค์ประทานฤทธิ์เดช และอำนาจเหนือผีร้าย
แถมให้รักษาโรคต่าง ๆ อย่างพระองค์ด้วย
“พระองค์ทรงให้พวกเราทำอย่างพระองค์เลย!”

“เราจะต้องทำให้สำเร็จตามที่พระองค์ทรงใช้ไป”

หน้าที่ของพวกเขาคือ
ออกไปประกาศเรื่องแผ่นดินพระเจ้า ให้คนกลับใจจากบาป กลับมาหาพระองค์
และออกไปรักษาคนป่วยให้หาย

ไม่ต้องทำมากกว่านี้

คนในสมัยพระเยซูนั้น เจอกับความยากจน โรคร้าย และผีเข้า มากมาย

ดังนั้น นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงอวยพรให้ศิษย์ของพระองค์ได้ทำเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้คน

แต่สิ่งที่พระเยซูไม่ทรงลืมนอกจากการทำดีให้สังคมแล้ว

คือการให้พวกเขาได้สิ่งดีที่สุด คือ กลับใจจากความบาป

หันมาหาพระเจ้า….

เมื่อพวกเขาเกรงกลัวพระเจ้า… ชีวิตของพวกเขาจะดีขึ้นเห็น ๆ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.