Bubee Homepage

16 มกราคม 2015 เรื่องราวจากสเทเฟน 10

โมเสสมีความสามารถยิ่ง ในการพูดและการทำงานต่าง ๆ

ถอดความจาก กิจการ 7:22

Daily2015_1_16

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.