Bubee Homepage

16 มีนาคม 13 แผ่นดินสวรรค์

ตั้งแต่นั้นมา พระเยซูทรงประกาศอย่างแรกคือ

“จงกลับใจเสียใหม่ เพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว!”

ถอดความจาก มัทธิว 4:17

christ-preachingภาพวาดโดย เรมบรานด์ท

หลังจากที่ยอห์นถูกจำคุก  พระเยซูทรงย้ายที่ประทับ
จากนั้น พระองค์ก็ทรงออกไปประกาศในที่สาธารณะเหมือนกับที่ยอห์นเคยประกาศ

พระองค์กล่าวว่า ให้คนกลับใจ เพราะแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้
เป็นคำพูดเดียวกับที่ยอห์นเคยพูด

แผ่นดินของพระเจ้านั้น แปลความที่ทำให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ

การที่พระเจ้าจะทรงครอบครองใจเรา ให้พระองค์เป็นกษัตริย์ในใจของเรา

ซึ่งจริง ๆ แล้ว คำนี้มีความหมายลึกซึ้งมาก

พระเยซูกำลังชวนให้คนได้กลับใจจากชีวิตเดิม ทำบาปประจำ

ให้มาดำเนินชีวิตอยู่ใต้การปกครองดูแลของพระเจ้า

กลายเป็นคนที่ทำตามพระเจ้าแทนที่จะทำแต่บาป

ปิดการแสดงความคิดเห็น.