Bubee Homepage

17 กรกฎาคม 2014 อูฐกับประตูรูเข็ม

สิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้  พระเจ้าทรงกระทำได้

ถอดความจากลูกา 18:27

Daily2014_7_17

พอพระเยซูทรงเห็นว่า เขาเปลี่ยนสีหน้าท่าทางไป
จึงตรัสกับศิษย์ของพระองค์ว่า

“อืม… คนรวยจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงๆ
จะให้อูฐรอดประตูรูเข็มก็ง่ายกว่าคนรวยจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า”
“อ้าว… ถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้ขอรับ?” ศิษย์คนหนึ่งถาม
“อย่าลืมสิ  สิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้  พระเจ้าทรงกระทำได้หมด”
เปโตรก็อยู่ตรงนั้น เขาทูลว่า

“นี่ไงขอรับ ที่พวกเราได้ทิ้งครอบครัวมาติดตามพระองค์”
“นั่นสินะ… เราบอกความจริงอย่างหนึ่งแก่เจ้าว่า
ถ้าผู้ใดสละครอบครัว ภรรยา
หรือพี่น้องหรือพ่อแม่ หรือลูก เพราะเห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้า
ในยุคนี้เขาจะได้รับคืนหลายเท่า และในยุคที่จะมาก็จะได้ชีวิตนิรันดร์”

ปิดการแสดงความคิดเห็น.