Bubee Homepage

17 กุมภาพันธ์ 2014 ราคาของการติดตาม

หมาจิ้งจอกยังมีโพรงไว้อาศัย
นกในอากาศก็ยังมีรังพักผ่อน​
แต่บุตรมนุษย์ไม่มีบ้านที่จะวางหัวนอน

ถอดความจากลูกา 9:58

Daily2014_2_17

 

หลังจากนั้น พวกเขาก็เดินทางต่อไป มุ่งหน้าไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
เดินไปกันเงียบ ๆ  ก็มีคนหนึ่งในกลุ่ม เอ่ยขึ้นว่า
“ไม่ว่า พระองค์จะไปที่ไหนก็ตาม  กระผมจะขอติดตามพระองค์ไป”

ทุกคนหูผึ่ง อยากจะรู้ว่า พระเยซูจะทรงตอบอย่างไร
“นายรู้ไหมว่า หมาจิ้งจอกยังมีโพรงไว้อาศัย
นกในอากาศก็ยังมีรังพักผ่อน​
แต่บุตรมนุษย์ไม่มีบ้านที่จะวางหัวนอนด้วยซ้ำ”
เขาจะแน่ใจหรือว่า จะตามพระองค์ไป….

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.