Bubee Homepage

17 ธันวาคม 11 รักเด็ก ๆ = รักใคร?

“ถ้าผู้ใด ยอมรับเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่งนี้ เพราะเห็นแก่เรา

ผู้นั้นก็ยอมรับเราด้วย”

ถอดความจากมาระโก 9:37

พระเยซูกับเด็กเล็ก  ภาพเขียนโดย คาร์ล บลอช 1834-1890

พระเยซูกับสาวกของพระองค์เดินทางมาถึงเมืองคาเปอรนาอูม

ทรงถามเขาว่า “ตอนที่เดินมาตามทาง  พวกเจ้าโต้แย้งกันเรื่องอะไร?”

พวกเขาไม่กล้าบอกพระองค์   เขาเถียงกันว่า ใครจะเป็นใหญ่กว่ากัน

พระองค์ทรงบอกเขาว่า

“ถ้าคนใดอยากเป็นคนแรก ก็ให้ผู้นั้นเป็นคนสุดท้าย และรับใช้คนทั้งปวง”

แล้วก็ทรงเอาเด็กคนหนึ่งมาอยู่ท่ามกลางเขา ตรัสด้วยว่า

“ถ้าผู้ใด ยอมรับเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่งนี้ เพราะเห็นแก่เรา

ผู้นั้นก็ยอมรับเราด้วย

และไม่ใช่ยอมรับเราแต่เพียงคนเดียว

แต่เท่ากับยอมรับพระเจ้าผู้ทรงใช้เรามาด้วย”

พระเยซูทรงเห็นเด็กเล็ก ๆ  เป็นคนสำคัญขนาดนั้นเลยนะ
เราดีใจไหม  ถ้าใครรักเด็กเล็ก ๆ อย่างเรา  เท่ากับเขารักพระเยซู และพระบิดาด้วย!

ปิดการแสดงความคิดเห็น.