Bubee Homepage

17 พฤศจิกายน 12

ลำดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์
ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิด
ผู้สืบตระกูลมาจากอับราฮัม

ถอดความจาก มัทธิว 1:1

 

ท่านมัทธิวได้บันทึกลำดับพงศ์ของพระเยซูไว้ในส่วนของท่านโยเซฟ
เพื่อน ๆ ครับ  ถึงแม้ท่านโยเซฟไม่ได้เป็นบิดาทางสายเลือดของพระเยซู

แต่เขาก็เป็นเชื้อสายของท่านอับราฮัมโดยตรง

ท่านอับราฮัมผู้นี้  พระเจ้าเคยสัญญาไว้ว่า   เขาจะได้เป็นพระพรให้กับบรรดาคนทั้งโลก

และ… ก็ได้เป็นอย่างนั้นจริง ๆ

เพราะพระเยซูทรงเป็นพระพรยิ่งใหญ่และทรงให้ชีวิตนิรันดร์แก่เราทุกคนที่เชื่อในพระองค์

เรื่องราวของบรรพชนข้างบนนี้ อยู่ในปฐมกาล จนถึง 2 ซามูเอล

 

มีเรื่องเล่าของกษัตริย์เหล่านี้ใน 1 ,2 พงศาวดารกษัตรยิ์

เรื่องราวของทุกคนไม่มีบันทึกไว้  จะมีก็แต่ท่านโยเซฟ  และพระเยซูคริสต์


ปิดการแสดงความคิดเห็น.