Bubee Homepage

17 มิถุนายน 2017 พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ

พระเจ้าทรงรักษาคำสัญญา และทรงเที่ยงธรรม

ถอดความจาก  1 ยอห์น 1:9

ปิดการแสดงความคิดเห็น.