Bubee Homepage

17 มีนาคม 12 เชื่อสุด ๆ

เมื่อจะอธิษฐานพระเจ้า ขอสิ่งใดๆ
จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รับสิ่งนั้น

ถอดความจาก มาระโก 11:24

 

หลังจากที่พระเยซูทรงสาปต้นมะเดื่อที่ไม่มีผลแ้้ล้ว

วันต่อมา พระเยซูกับสาวกของพระองค์ก็เดินผ่านต้นมะเดื่อนั้นอีกครั้ง

“พระอาจารย์ขอรับ  ดูต้นมะเดื่อที่ทรงสาปซิขอรับ  มันเหี่ยวแห้งไปหมดทั้งต้น” เปโตรเปรยขึ้นมา

“จริงด้วย  ไม่น่าจะเหี่ยวเร็วอย่างนี้”   อีกคนกล่าว

“อืม… เมื่อเห็นแล้ว  ก็จงเชื่อในพระเจ้าเถอะ ” พระเยซูตรัสตอบ

“เราบอกความจริงแก่เจ้าว่า   ถ้าใครจะสั่งภูเขานี้ว่า  ..ให้ลอยลงทะเลไป…

โดยไม่สงสัยในใจ

แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น

มันก็จะเป็นตามนั้นจริง”

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.