Bubee Homepage

18 กันยายน 11 เลี้ยงเขาเถอะ

แต่พระเยซูตรัสตอบว่า “พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถอะ”

ถอดความจาก มาระโก 6:37

ไม่ทราบผู้วาด…

 

เพื่อนของพระเยซู  ขอให้พระองค์ปล่อยประชาชนกลับบ้านไปทั้ง ๆ ที่ท้องยังหิว

แต่พระเยซูกลับตรัสให้เขาเลี้ยงดูปูเสื่อคนกว่า 5000 คน  ซึ่งนี่แค่คิดจำนวนผู้ชายเท่านั้น

ถ้ารวมถึงผู้หญิง และเด็ก  จะไม่ต่ำกว่า 10000 คนทีเดียว!

“ไปดูซิ  ว่ามีขนมปังอยู่กี่ก้อน”   เขาทูลว่า ” มีขนมปัง 5 ก้อนกับปลา 2 ตัว”

ขนมปัง 5 ก้อน  ปลา 2 ตัวเท่านั้น แค่คนเดียวอิ่ม  !!

“ให้ทุกคนนั่งรวมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 50-100 คน”

จากนั้น

พระเยซูทรงรับขนมปังกับปลามา   ทรงแหงนดูฟ้าสวรรค์ ทรงนึกถึงพระบิดาพระผู้สร้าง…..

แล้วตรัสว่า “ขอบคุณพระบิดาที่เรามีอาหารในมือนี้…” พระบิดา กับพระบุตร  ทรงรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น…

จากนั้น พระเยซูทรงบิขนมปัง และส่งปลาให้สาวก

ทรงส่งไปเรื่อย ๆ  ดูเหมือนของไม่หมดสักที

มีคนเอากระบุงที่มาจากบ้าน เอามาช่วยใส่ปลากับขนมปังนั้น  สาวกต่างเดินออกไปแจกอาหาร

บางคนเข้ามาช่วยแจกด้วย…..

มหัศจรรย์จริง ๆ   ราวกับเครื่องอัตโนมัติ……ที่ปล่อยขนมปังและปลาออกมาไม่หยุด

พระบิดา กับพระบุตรของพระเจ้าทรงร่วมกันเลี้ยงคนเป็นหมื่นทั้งชาย หญิง และเด็ก ๆ   …..

วันนั้น ได้ทั้งคำสอนแห่งชีวิต  ทั้งเต็มอิ่ม และตื่นเต้นมากสำหรับทุกคน

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.