Bubee Homepage

18 กุมภาพันธ์ 12 ขอที่นั่งดี ๆ

เมื่อพระองค์ทรงพระสิรินั้น

ขอให้ข้าพระองค์นั่งที่ด้านขวาคนหนึ่งและด้านซ้ายคนหนึ่ง

ถอดความจาก มาระโก 10:37


พระเยซูทรงมีสาวกอยู่ 12 คน
แต่จู่ ๆ วันหนึ่ง ยากอบกับยอห์นสองพี่น้องก็เข้ามาหาพระเยซู

ทั้งสองทูลขอสิ่งที่แปลกมาก

“เมื่อพระองค์ทรงพระสิรินั้น

ขอให้ข้าพระองค์นั่งที่ด้านขวาคนหนึ่งและด้านซ้ายคนหนึ่ง”

เขาหมายความว่า เมื่อพระเยซูทรงไปอยู่ในสวรรค์กับพระบิดาแล้ว  ก็ขอนั่งซ้ายขวาพระองค์

ช่างเป็นการขอที่ยกตัวจนสูงส่งจริง ๆ นะ พี่น้อง….

การขอเช่นนี้ ทำให้สาวกคนอื่น ๆ ยัวะจัด ขอแบบนี้ได้ไง??

พระเยซูทรงตอบเขาว่า “เราไม่มีหน้าที่จัดให้ใครอยู่ซ้ายขวา

พระเจ้าพระบิดาเป็นผู้ทรงจัดให้เอง”

เป็นไงล่ะ  …..

ปิดการแสดงความคิดเห็น.