Bubee Homepage

18 ธันวาคม 11 เป็นฝ่ายพระเจ้า

คนใดที่ไม่เป็นฝ่ายต่อต้านเรา

คนนั้นก็เป็นฝ่ายเราแล้ว

ถอดความจาก มาระโก 9:40


พระเยซูกับสาวก  (ไม่ทราบผู้วาด  จาก eborg3.com)

สาวกของพระเยซู  เกิดไปเห็นคนหนึ่งขับผีออก โดยพระนามของพระองค์

มหัศจรรย์จริง ๆ  ทั้ง ๆ ที่คนนั้นไม่ได้เป็นพวกเดียวกับสาวก

ไม่ได้ตามพระเยซูมา

เขาเป็นใครก็ไม่รู้   แต่เขาเชื่อในพระนามของพระองค์

และยังขับผีออกในนามของพระเยซูด้วย !!

สาวกจึงไปห้ามไม่ให้เขาทำเช่นนั้น พวกเขาเองเสียอีก ที่ขับผีไม่ออก

แต่พระเยซูกลับตรัสว่า

“อย่าไปห้ามเขาเลย  เพราะว่า ไม่มีคนใดทำสิ่งยิ่งใหญ่ในนามของเรา

แล้วจะกลับคำ ต่อสู้ เหยียดหยามเรา”

“เจ้าไม่รู้หรือว่า คนใดที่ไม่เป็นฝ่ายต่อต้านเรา

คนนั้นก็เป็นฝ่ายเราแล้ว”

นั่นซินะ  หากเพื่อนของเราคนหนึ่งไม่ได้ต่อต้านพระเจ้า

อย่างน้อยเขาก็เป็นพวกของพระองค์ในบางส่วนแล้ว

ปิดการแสดงความคิดเห็น.