Bubee Homepage

18 มกราคม 2014 ข้าราชการที่ต้องการ

ข้าพเจ้าจะมองหาคนที่ซื่อตรงในแผ่นดิน
เพื่อเขาจะอาศัยอยู่กับข้าพเจ้า
ผู้ที่เดินในทางที่ดี
ผู้นั้นจะปรนนิบัติข้าพเจ้า

ถอดความจาก สดุดี 101:6

ภาพวาดโดย Gerrit van Honthorst (1590-1656)

ภาพวาดโดย Gerrit van Honthorst (1590-1656)

นี่เป็นคำอธิษฐานของราชาดาวิด กษัตริย์แห่งอิสราเอล

คำอธิษฐานของผู้ปกครองประเทศเป็นอย่างนี้  ….
นี่คือการปกครองที่จะทำให้บ้านเมืองเจริญขึ้น

ราชาดาวิดต้องการให้ท้องพระโรงที่ปรึกษาการปกครอง
ล้อมรอบไปด้วยคนที่ซื่อตรง คนที่ดำเนินในทางถูกต้อง
ยิ่งกว่านั้น ท่านยังกล่าวต่อไปด้วยว่า
“คนที่ทำการล่อลวง  จะไม่ได้อาศัยในเรือนของข้าพเจ้า
คนที่พูดเท็จ จะไม่ยั่งยืนอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า”….

ผู้ปกครองจึงต้องเป็นมิตรกับความชอบธรรม มิใช่ความอธรรม

ปิดการแสดงความคิดเห็น.