Bubee Homepage

18 สิงหาคม 12

มหาปุโรหิตถามพระเยซูว่า

“ท่านเป็นพระคริสต์

บุตรของพระเจ้าผู้สมควรรับการถวายพระพรหรือ?”

ถอดความจาก มาระโก 14:61

ภาพวาดโดย Matthias Stomer 1633 Milwaukee Art Museum

หลังจากที่พยานเท็จทั้งหลายให้การสับสน  ไม่ตรงกัน ขัดแย้งกันไปมา  มหาปุโรหิตที่ประจำการในเวลานั้น รู้สึกงุ่นง่านใจยิ่งนัก   เขาถามพระเยซูตรง ๆ ว่า

“ท่านจะไม่แก้ข้อกล่าวหาเหล่านี้เลยรึ?”

ถ้าพระเยซูจะทรงกล่าวแก้สักหน่อย  พวกเขาก็คงจะหาทางพลิกคำของพระองค์ไปอีก

แต่ตอนนั้น พระเยซูก็ไม่ทรงตอบอะไร  ทรงยืนนิ่งอยู่เฉย ๆ

ความเป็นจริง พระเยซูทรงแก้ข้อกล่าวหาได้หมด  พระองค์ทรงทำสิ่งดีให้กับชีวิตนับไม่ถ้วน รักษาโรคให้หาย  ตาบอดเห็นได้ หูหนวกยินได้   ทรงทำให้คนตายเป็นขึ้นมา  พระองค์กลับทรงยืนนิ่งอยู่

นิ่งแบบนี้ ยิ่งทำให้พวกเขาโกรธมากขึ้น   พวกเขาพยายามหาเรื่องพระองค์ แต่ตอนนี้หาเหตุไม่ได้…ในที่สุด เขาพูดขึ้นมาว่า

“ขอถามอีกอย่าง….ท่านเป็นพระคริสต์บุตรของพระเจ้าผู้สมควรรับการถวายพระพรหรือ?”

พระเยซูจะทรงตอบเขาว่าอย่างไร?  จะทรงตอบเขาไหม?

ปิดการแสดงความคิดเห็น.