Bubee Homepage

19 กันยายน 11 กินอิ่มทุกคน

เศษขนมปังและปลาที่เหลือ  เก็บไว้ได้ถึง 12 กระบุงเต็ม

ถอดความจาก มาระโก 6:42

ภาพวาดโดย Giovanni Lanfranco - 1620-1623

มหัศจรรย์จริง  เวลาพระเจ้าทรงเลี้ยงคนนั้น  พระองค์ทรงให้เหลือ

ยังมีบางคนหิ้วกลับบ้านได้ด้วย   พวกเขาจะเอาไปให้คนที่บ้านดูว่า

พระเยซูทรงเลี้ยงอะไรเขา   พวกเขาตื่นเต้นกันยิ่งนัก

เมื่อพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราในวันนี้

พระองค์ก็จะทรงให้เรามีพอสำหรับแต่ละวัน

พระเยซูเคยสอนให้เราอธิษฐานว่า   ขอประทานอาหารประจำวันให้แก่ข้าพเจ้า

เพื่อน ๆ ครับ  พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราที่วางใจเสมอ

หลายคนประสบการเลี้ยงดูของพระเจ้ามา  แม้บางครั้งไม่มีทาง

แต่ทางก็เปิด   มหัศจรรย์มาตั้งแต่สมัยโน้นจนทุกวันนี้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.